utorok 15. mája 2018

Aktuálne: Príspevok na polopodzemné kontajnery

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) poskytne finančný príspevok vo výške 200.000 eur bez DPH na vybudovanie ďalších polopodzemných kontajnerov v hlavnom meste. 

Zámerom je vybudovanie minimálne jedného stanovišťa polopodzemných kontajnerov v každej zo 17 bratislavských mestských častí. Finančný príspevok sa bude preto rozdeľovať prednostne tak, aby sa zohľadňoval tento princíp. Na vybudovanie jedného stanovišťa polopodzemných kontajnerov OLO poskytne príspevok vo výške 50% preukázateľných nákladov na jeho vybudovanie, maximálne však 10.000 eur bez DPH. Žiadosti je potrebné podávať do 1. júna mailom na ppkbratislava@olo.sk a zároveň poštou na adresu OLO. Vyhodnocovať ich bude spoločná komisia zložená zo zástupcov mestskej firmy a magistrátu.

Požiadať o finančný príspevok môže mestská časť, správca nehnuteľnosti či spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu. Žiadateľ musí preukázať schopnosť zabezpečiť financovanie projektu z vlastných zdrojov v minimálnej výške 50% celkových nákladov na vybudovanie. Ku žiadosti je tiež potrebné priložiť vypracovaný projekt vybudovania stanovišťa polopodzemných kontajnerov, stavebné povolenie, návrh lokality a pozemku na zriadenie stanovišťa. Rovnako aj preverenie inžinierskych sietí, súhlasné stanovisko hlavného mesta, súhlas všetkých správcov a preukázanie majetkovoprávneho vzťahu k navrhovanému pozemku.

V Bratislave sa v roku 2017 a 2018 vybudovalo v rámci pilotného projektu 27 polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad, a to na štyroch stanovištiach v mestských častiach Ružinov (Družicová 2), Petržalka (Budatínska 17), Staré Mesto (Žižkova) a Vrakuňa (Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42).