streda 27. júna 2018

EU: Záväzok o bezpečnosti výrobkov

Alibaba (v mene AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten-France podpísali záväzok, v rámci ktorého chcú rýchlejšie odstraňovať nebezpečné výrobky, ktoré sa predávajú on-line.

Vďaka dialógu, ktorý sprostredkovala Európska komisia, sa tieto štyri významné on-line spoločnosti zaviazali, že do 2 pracovných dní budú reagovať na oznámenia o nebezpečných výrobkoch, ktoré im predložia orgány členských štátov, a v prípade oznámení od jednotlivých spotrebiteľov budú konať do 5 pracovných dní.

Predaj cez internet predstavoval v roku 2016 v EÚ 20% celkového predaja (Eurostat). Prostredníctvom internetu sa predáva čoraz viac nebezpečných výrobkov nahlásených do systému včasného varovania. Z toho vyplýva potreba, aby internetové obchody naďalej zintenzívňovali úsilie zamerané na odstraňovanie nebezpečných výrobkov. Smernica EÚ o elektronickom obchode zavádza postupy oznamovania a odstraňovania problematického online obsahu, no neupravuje podrobnosti týchto postupov.

Spoločnosti sa zaviazali prijať tieto opatrenia:
·         Reagovať do dvoch pracovných dní na oznámenia orgánov, ktoré boli doručené na kontaktné miesta jednotlivých spoločností, aby odstránili položky s ponukou nebezpečných výrobkov. Spoločnosti by mali prijaté opatrenia monitorovať a informovať o nich príslušné orgány.
·         Poskytnúť zákazníkom jednoznačný spôsob oznamovania ponuky nebezpečných výrobkov. Takéto oznámenia sa riešia bez zbytočného odkladu a primeraná reakcia sa poskytne do piatich pracovných dní.
·         Priebežne nahliadať do databázy informácií o výrobkoch stiahnutých z predaja/nebezpečných výrobkoch, ktoré sú k dispozícii v systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch a čerpať aj z iných zdrojov, ako napríklad od orgánov presadzovania práva, ako aj prijať vhodné opatrenia, pokiaľ ide o dotknuté výrobky, ak ich možno identifikovať.
·         Zriadiť vyhradené jednotné kontaktné miesta pre orgány členských štátov EÚ, na ktoré bude možné oznamovať nebezpečné výrobky a prostredníctvom ktorých bude možná jednoduchá komunikácia o problematike bezpečnosti výrobkov.
·         Prijať opatrenia zamerané na to, aby sa predchádzalo opätovnému ponúkaniu nebezpečných výrobkov, ktoré už raz boli odstránené.
·         Poskytnúť predajcom informácie/odborné školenia o problematike dodržiavania právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov, vyžadovať od predajcov, aby konali v súlade so zákonom, a poskytnúť predajcom odkaz na zoznam právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov.