streda 27. júna 2018

OP Výskum a inovácie: 2 nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy je vyčlenených 1,25 milióna eur. 

Cieľom je podporiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov (MSP) do programu Horizont 2020. Jedna z výziev je určená pre žiadateľov so sídlom na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, druhá je určená žiadateľom so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa budú hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých sú naplánované na 28. septembra, resp. 30. novembra 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, teda k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa. 

Okrem zjednodušeného vykazovania výdavkov sa umožňuje aj v rámci týchto výziev predkladať žiadosti elektronicky priamo z prostredia ITMS2014+. Zjednodušené je aj predkladanie jednotlivých príloh k žiadosti. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t. j. preukazovať splnenie podmienok poskytnutia príspevku, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výziev je nastavená v používateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.     

Všetky potrebné informácie sú dostupné na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ aj prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50.000 eur na projekt. Výzvy svojím zameraním prispievajú k napĺňaniu cieľov operačného programu Výskum a inovácie v rámci prioritných osí 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a 4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji a špecifických cieľov 3.2.1 - Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ a 4.1.1 - Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji.