štvrtok 28. júna 2018

Výzva: Inteligentný sprievodca zákonmi

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil výzvu na národný projekt, ktorý by mal v prvej fáze sprehľadniť informačné povinnosti podnikateľov predstavujúce 80% neopodstatnenej administratívnej záťaže. 

„Máme vyše 700 zákonov a 2.300 podzákonných predpisov, tisíce EÚ nariadení či smerníc. Preto považujem inteligentného sprievodcu právnickou ´džungľou´ za veľmi potrebnú a veľmi praktickú inováciu, ktorá bude pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie na Slovensku“, uviedla Martina Slabejová. Projekt prinesie v ďalšej fáze niekoľko vylepšení najmä pre podnikateľov. Jednou z nich je plný register nielen právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na základe svojich vedomostí o prihlásenom používateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť.

Platforma lepšej regulácie však nemá byť iba nástrojom pre tých, ktorí sa legislatívou riadia, ale aj pre tých, ktorí ju tvoria. Ďalšia z inovácií sa uplatní pri tvorbe nových alebo aktualizácii existujúcich zákonov. Pomocou databázy údajov, analytických nástrojov a ekonometrických modelov bude možné vyšpecifikovať a vypočítať, či zákon prinesie úžitok. „Veľmi obtiažne je pri tvorbe zákonov obsiahnuť celé spektrum už existujúcich právnych noriem a predpisov a predpovedať, aký vplyv bude mať nový zákon na ostatné regulované oblasti, napríklad na životné a podnikateľské prostredie či na sociálnu oblasť. Platforma lepšej regulácie umožní úradníkom vypracovať doložku vplyvov oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie pomocou digitálnych technológií“, uzavrela slovenská digitálna líderka s tým, že od projektu sa očakáva podpora optimalizácie regulačného prostredia a zvýšenie transparentnosti a konkurencieschopnosti štátu.

Celková maximálna suma alokovaná na prvú fázu národného projektu „IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 je približne 6 miliónov eur. Dátum uzávierky vyzvania je 21. 9. 2018. Vyzvanie bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk. Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Ministerstvo hospodárstva SR.