utorok 26. júna 2018

Výzva: Národný projekt Rozvoj platformy integrácie údajov (Centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII PO7) má  maximálnu celkovú hodnotu približne 16 miliónov a 748 tisíc eur. Dátum uzávierky je 21. 9. 2018.

Hlavným zámerom je zabezpečenie funkčnej dátovej integrácie medzi jednotlivými systémami verejnej správy vrátane pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových úložísk. Výzva bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnená na stránkach informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk.

Projekt prinesie:
Nové centrálne služby platformy integrácie údajov a jej dokončenie na plnohodnotnú Centrálnu integračnú platformu: nový model pre nastavenie prístupov, GUI pre prístup k referenčným údajom, Distribúcia údajov a priamy push model, Zápisová služba – v rámci projektu budú navrhnuté, implementované a overené služby, ktoré výrazne zvýšia možnosti platformy integrácie údajov. Bude vypracovaná road mapa nasadzovania týchto služieb (t.j. bude jasný dátum ich zavedenia), ktorú budú môcť používať aj súvisiace projekty ako dátová integrácia či projekty modernizácie agendových informačných systémov.

Platformové služby pre Manažment údajov vo vládnom cloude. Vytvorí sa technologické prostredie, ktoré bude obsahovať defaultne funkcionality zabezpečujúce integračné väzby bez nutnosti ďalších prác pre komunikáciu na referenčné a zdrojové registre. Samotné využitie tohto prostredia na internú konsolidáciu údajov a dátovú integráciu bude riešené v nasledujúcich projektoch.

Pilotné podprojekty na odstránenie byrokratických povinností. V rámci projektu budú navrhnuté, nasadené a odskúšané technické prostriedky na tvorbu adresných personalizovaných služieb, proaktívnych služieb a na odstránenie oznamovacích povinností.

Open API poskytované prostredníctvom API Gateway pre manažment osobných údajov („Moje dáta“). V rámci projektu sa nasadí funkcionalita, ktorá umožní cez API získať aplikáciám tretích strán prístup ku konsolidovaným údajom osoby na základe nastavených preferencií. Medzi takéto aplikácie bude patriť aj Portfólio klienta (súčasť ÚPVS). V rámci projektu bude rozhranie definované, implementované a vyskúšané. Počíta sa tiež s propagáciou rozhrania pre potreby inovatívnej komunity.

Systém na správu osobných údajov (PIMS), ktorý obsahuje napr. modul vytvárania údajových profilov, modul logovania prístupov, modul inicializácie zmeny údajov, modul sprístupnenia údajov na základe splnomocnenia a modul správy riešenia. Systém bude využívať integračné väzby CSRÚ a získa tak prístup k údajom z celej verejnej správy. Zabezpečenie dátovej integrácie je uvažované na vybraných integračných väzbách, taktiež pre podporu PIMS.

Overenie možností služby „Moje dáta“. V rámci projektu budú odskúšané možnosti prístupu k službám verejnej správy priamo z objektu evidencie (formou „proof-of-concept“) a inteligentný asistent pre riešenie životných situácií. Celoplošné nasadenie takýchto riešení bude predmetom následného projektu, respektíve projektov.

GDPR - v rámci projektu budú vo vybraných inštitúciách zavedené technické prostriedky, ktoré im umožnia preukázateľne splniť požiadavky GDPR a vykonaný audit súladu. Všetky integrované systémy poskytovateľov s Manažmentom osobných údajov budú overené z hľadiska súladu s GDPR. Riešenie podporí anonymizáciu údajov a tiež zabezpečí, aby občania získali presný prehľad, aké údaje sa o nich evidujú a budú sa môcť k tomuto použitiu vyjadriť.