štvrtok 21. júna 2018

Novinka: Národný onkologický program

Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí  na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi pripravilo Národný onkologický program (NOP). 

Ťažiskovou úlohou MZ SR je spustenie národných skríningových programov pre nádorové ochorenia krčku maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. V septembri sa začne komunikačná kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti občanov. Samotný skríning bude spustený v januári 2019. Prvé v poradí budú skríningy hrubého čreva a krčka maternice, následne sa spustí aj skríning rakoviny prsníka. Koordináciu skríningových programov zastreší Národný onkologický inštitút (NOI). Začne fungovať už od júla a jeho úlohou bude aj analýza výsledkov skríningu a odborná garancia NOP. Počíta sa aj so zavedením ďalších skríningov nádorových ochorení, ústnej dutiny, obličiek, pľúc a pankreasu. Každé špecializované ústavné onkologické zariadenie by malo poskytovať starostlivosť cca pre milión obyvateľov. Do  roku 2020 sa vytvorí táto nová sieť akreditovaných zariadení a posilní sa dlhodobá starostlivosť, vrátane paliatívnej a domácej. Súčasťou musí byť aj rozšírenie výskumu.     

S cieľom zabezpečiť dostatok medicínskych špecialistov bude MZ SR iniciovať rozšírenie rezidentského programu pre klinickú onkológiu, pediatrickú hematológiu a onkológiu. Intenzívne pracuje aj na tvorbe štandardných diagnostiko-terapeutických postupov.   

NOP na obdobie 2018-2020: 
1. Prevencia: podpora zdravého správania a menej škodlivého prostredia, aby sa znížilo riziko vzniku nádorových ochorení v populácii SR.
2. Skríning: podpora výhod a dostupnosti prostredníctvom zvýšeného pokrytia vhodnými skríningovými testami s cieľom zabezpečiť včasnú a účinnú diagnostiku bezpríznakového ochorenia.
3. Diagnostika a liečba: úlohou je zaviesť dostupné a osvedčené diagnostické a liečebné postupy. Podnietiť účasť vhodných pacientov na klinických skúšaniach.
4. Sledovanie po liečbe, následná a dlhodobá starostlivosť: zabezpečiť služby a zdroje potrebné na podporu nepretržitého fyzického, duševného a sociálneho zdravia v kontexte holistického prístupu k jedincovi pri zohľadnení rastúceho počtu obyvateľov s nádorovým ochorením.
5. Prierezovosť: podporiť integráciu, inklúziu a odbornú prípravu pacientskych koordinátorov, interdisciplinárnych a zdravotníckych pracovníkov v komunite. Zvýšiť informovanosť o prevencii.
6. Výskum a inovácie: podporiť onkologický výskum a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií, aj prostredníctvom tvorby verejných politík založených na dôkazoch (tzv. EBP – evidence-brief policy) a národnom politickom dialógu za účasti medzinárodných expertov (ako je SZO, EuroHealthNet, OECD a pod.) s hodnotením súčasných programov a prípravou nových akčných plánov a NOP s dlhodobým strategickým plánom.