pondelok 18. júna 2018

Upozorňujeme: Automatická výmena informácií

Do 30. júna sú oznamujúce finančné inštitúcie povinné podať Oznámenie FATCA a Oznámenie DAC2/CRS o finančných účtoch rezidentov z iných krajín.   

Povinnosť vyplýva zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ako jedného z nástrojov boja proti daňovým únikom. Za nesplnenie povinností hrozí pokuta vo výške až do 10.000 eur. V tomto roku majú finančné inštitúcie povinnosť poskytnúť finančnej správe vybrané informácie za rok 2017 o finančných účtoch daňových rezidentov USA, členských štátov EÚ a zmluvných štátov uvedených v zozname, ktorý zverejnilo MF SR na svojom webovom sídle. Finančná správa zašle prijaté informácie daňovým správam príslušných štátov do 30. septembra 2018. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách tak získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom. Oproti minulému roku došlo k zmenám vo FATCA ako aj k rozšíreniu zoznamu štátov na výmenu CRS, a preto je potrebné venovať pozornosť podrobným informáciám a pokynom pre finančné inštitúcie k podávaniu Oznámenia FATCA a Oznámenia DAC2/CRS zverejneným na portáli finančnej správy. Oznamovanie informácií prebieha elektronicky prostredníctvom formulára a pripojenia XML prílohy.

Slovenské oznamujúce finančné inštitúcie reportovali informácie týkajúce sa finančných účtov prvý raz v roku 2016 za roky 2015 a 2014 na základe medzinárodnej dohody FATCA. Prostredníctvom nej sú totiž finančné inštitúcie povinné prostredníctvom finančnej správy poskytovať americkej daňovej správe (IRS) údaje o príjmoch a zostatkoch amerických subjektov na ich finančných účtoch. Zároveň USA poskytuje obdobné recipročné údaje partnerským jurisdikciám, vrátane Slovenska. V roku 2017 pribudla povinnosť oznamovať aj informácie podľa štandardu CRS (Common Reporting Standard), v EÚ adoptovaný smernicou DAC 2. Podľa tohto štandardu oznamujú finančné inštitúcie zahraničným jurisdikciám informácie o nerezidentoch do konca júna.