streda 11. júla 2018

Aktuálne: Stĺpy v mestách a obciach sa o novú optiku vedenú vzduchom dopĺňať nesmú


Umiestnenie novej stavby elektronickej komunikačnej siete v zastavanom území obce v podobe vzdušného káblového vedenia, napríklad na nosiče existujúceho vedenia iných vzdušných káblových rozvodov, je v rozpore s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002. Konštatuje to Ministerstvo dopravy a výstavby SR v usmernení, ktoré vydala sekcia výstavby na základe viacerých podnetov zo strany stavebných úradov a firiem.

Podľa ministerstva v ostatných rokoch dochádza k nejednoznačnému uplatňovaniu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) zastáva názor, že viacerí operátori vrátane Slovak Telekomu rozširujú pokrytie miest a obcí širokopásmovým internetom v rozpore s legislatívou. Nové optické siete totiž vedú vzduchom po telekomunikačných, elektrických, rozhlasových či osvetľovacích stĺpoch, hoci podľa vyhlášky majú byť umiestňované pod povrchom zeme. „Budovanie nových optických sietí pod zámienkou opravy, rekonštrukcie alebo dopĺňania starých vzdušných vedení považujeme za nelegálne a diskriminačné, pretože ho môže využívať iba úzka skupina firiem, ktorá týmto spôsobom získava na trhu neférovú konkurenčnú výhodu. Viesť nové vedenia vzduchom je totiž nielen výrazne lacnejšie ako pod zemou, ale operátor takto dokáže vybudovať optiku aj mnohonásobne rýchlejšie,“ hovorí Michal Rybárik.

V záujme zjednotenia postupov orgánov štátnej stavebnej správy ministerstvo k danej téme uviedlo, že „nové elektronické komunikačné siete sú samostatnými stavbami, ktoré je potrebné posudzovať samostatne ako nové stavby a pri ich povoľovaní aplikovať všetky súvisiace ustanovenia stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok“. To podľa usmernenia znamená, že „nové stavby elektronických komunikačných sietí v zastavanom území je prípustné umiestňovať len pod povrch zeme“. Ministerstvo zamietlo aj odvolanie spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) vo veci výstavby nadzemnej optickej siete v obci Seňa na existujúcich stĺpoch elektrického vedenia. Sieť mala byť podľa ohlásenia, ktoré firma podala na miestnom stavebnom úrade, doplnkom elektrickej distribučnej siete. V skutočnosti išlo o optickú sieť pre poskytovanie vysokorýchlostného internetu, ktorú si po dokončení niektorí provideri prenajali a začali cez ňu poskytovať služby. Výstavbou optiky v Seni sa začala zaoberať prokuratúra. Po preskúmaní prípadu skonštatovala, že ide o nové telekomunikačné vedenie, ktoré má byť podľa legislatívy v zastavanej časti obce vedené pod povrchom zeme. Po viacerých prieťahoch skončil napokon prípad až na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré sa vlani v celom rozsahu stotožnilo s právnym názorom okresného prokurátora. Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Košice na základe toho zrušil opatrenie obce Seňa, ktorou bola stavba VSD povolená. Odvolanie VSD rezort dopravy zamietol a definitívne potvrdil rozhodnutie Okresného úradu v Košiciach, čím sa z optickej siete VSD ťahanej po elektrických stĺpoch stala čierna stavba.