pondelok 9. júla 2018

Výzvy: Pre dáta, služby a cloud

Tri dopytové výzvy, ktoré zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

Výzvou Manažment údajov inštitúcií verejnej správy môžu byť realizované 4 typy dopytovo – orientovaných projektov:
Komplexný projekt pre manažment údajov –  reforma vo využívaní dát pre organizáciu, ktorá má heterogénne informačné prostredie s viacerými samostatnými subjektami (napríklad doprava a výstavba) a potrebuje internú integráciu a konsolidáciu údajov.
Jednoduchý projekt pre manažment údajov – reforma vo využívaní dát pre organizáciu s homogénnym informačným prostredím (napríklad obec).
Publikovanie otvorených dát
Projekt pre konzumentov údajov – rýchle zavedenie princípu „jeden-krát a dosť“ vo vnútri inštitúcie.
Jednotlivé projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 3 miliónov eur, pričom na výzvu je celkovo vyčlenených 30 miliónov eur.

Výzva Malé zlepšenia eGov služieb (elektronických služieb verejnej správy) sa zameriava na elektronické služby pre občanov a podnikateľov, napríklad jednoduchšie formuláre, notifikácie o stave služby či možnosť vybaviť službu cez mobilný telefón alebo celú on-line bez požiadavky dokladať ďalšie papierové dokumenty alebo navštevovať úrady. Cieľom je zvýšiť dobrovoľnú používanosť e-služieb s tým, že prvoradé musia byť potreby používateľov. Kandidátmi do týchto dopytovo-orientovaných projektov sú také  služby, ktoré už dnes preukazujú minimálne 5-tisíc podaní ročne. Tieto projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 800-tisíc eur z celkovej alokácie 20 miliónov eur.

Výzva Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby uľahčí potenciálnym žiadateľom premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Nenávratné finančné príspevky z tejto výzvy budú poskytnuté vo výške od 75-tisíc až 750-tisíc eur z 10-miliónového balíka.

Výzvy budú otvorené a schvaľovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bude 15. novembra 2018. Projekty budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7.