utorok 10. júla 2018

Radíme: Energetický audit

Takmer 60 miliónov EUR sa môže čerpať na Slovensku v rámci štyroch aktuálnych výziev Operačného programu kvalita životného prostredia. Sú určené na zníženie energetickej náročnosti, zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva  a využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie). 

K dispozícii ich majú  malé a stredné firmy, ale aj subjekty územnej samosprávy a ústrednej správy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch. ,,Základným povinným krokom k žiadosti o nenávratný finančný príspevok je však energetický audit. Výsledky auditu sú základom na vypracovanie projektovej dokumentácie k jednotlivým opatreniam a následnom vypracovaní žiadosti o príspevok. Doba vypracovania energetického auditu je štandardne aj viac ako 30 dní a firmy teda musia rátať s prípravou“,  konštatuje Eduard Chudovský. Dodáva, že pri zrekonštruovaní energetických zariadení alebo napríklad systémov osvetlenia v areáloch môžu firmy a organizácie usporiť tisíce až desaťtisíce eur ročne. Mikropodniky, malé a stredné podniky majú možnosť získať pri výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch nenávratný 
príspevok už pri 15% spoluúčasti, pri iných programoch pri 40% spoluúčasti.

Čo všetko môžete v rámci dotačného programu energetiky prefinancovať:
–    Samotný Energetický audit (MSP).
–    Rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb nato nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.
–    Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
–    Rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody.
–    Rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia v budove.

V súčasnosti sú k dispozícii tieto výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia:
–    Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch (17 mil. EUR).
–    Výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS, 3 mil. EUR).
–    Výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (20 mil. EUR).
–    Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (19 mil. EUR).

Viac informácií na: http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.