streda 25. júla 2018

EU: 27 štátov nedodržiava pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií

Európska komisia sa rozhodla zaslať formálne výzvy všetkým členským štátom s výnimkou Litvy v súvislosti so súladom ich vnútroštátnych právnych predpisov a postupov s pravidlami EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií.

Únia zaviedla moderný systém uznávania odborných kvalifikácií a skúseností v celej EÚ. Tento systém uľahčuje uznávanie kvalifikácií pre odborníkov, ktorí sa chcú usadiť, alebo chcú poskytovať svoje služby v inom členskom štáte a zároveň zaručuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov a občanov. Komisia má osobitný záujem na zabezpečení jednotného uplatňovania týchto pravidiel v prospech občanov a podnikov. Zaslané výzvy sa týkajú otázok, ktoré majú zásadný význam pre uplatňovanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sú najmä zavedenie európskeho profesijného preukazu, výstražný mechanizmus, možnosť mať čiastočný prístup k odbornej činnosti, primeranosť jazykových požiadaviek a zriaďovanie asistenčných centier.

Komisia okrem toho poukazuje na otázky týkajúce sa transparentnosti a primeranosti regulačných prekážok pri poskytovaní odborných služieb, ktorým sa do istej miery venuje vo svojom oznámení z januára 2017 o odporúčaniach reforiem v oblasti regulácie odborných služieb. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na reakciu.