streda 25. júla 2018

Výzva: Stovky nových miest v jasliach


Budovanie aj rekonštrukciu jaslí na Slovensku podporí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Spustenie výzvy reaguje na akútny nedostatok miest a tiež zvyšujúce sa nároky na kvalitu zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov. K dispozícii je takmer 13,5 milióna eur.

Nová výzva je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a prispieť má k zosúladeniu rodinného a pracovného života. O finančné prostriedky sa môžu uchádzať obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, mestom alebo mestskou časťou, samosprávne kraje, právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnymi krajmi  a aj mimovládne neziskové organizácie. Výzva s alokáciou takmer 13,5 milióna eur je zameraná na modernizáciu a rekonštrukciu už existujúcich jaslí a budovanie nových zariadení. Prostriedky je zároveň možné získať aj na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Žiadosti do spustenej výzvy môžu záujemcovia podávať do 10. septembra 2018. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webovej stránke mpsr.sk v časti Podpory-výzvy. Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.