štvrtok 26. júla 2018

EU: Ochrana cezhraničných investícií

Nové usmernenie má pomôcť investorom z EÚ pri uplatňovaní svojich práv pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi, ako aj členským štátom pri ochrane verejného záujmu v súlade s právom EÚ.

Cieľom je posilniť podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ. Predstavuje to jeden z kľúčových prvkov, ktorým sa podporí viac investícií na jednotnom trhu EÚ. Právo únie nerieši všetky problémy, ktorým môžu investori čeliť pri svojej činnosti. V oznámení sa však objasňuje, že právo únie chráni práva investorov z EÚ a investori môžu tieto práva uplatňovať pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi. Investori z EÚ sa už nemôžu spoliehať na bilaterálne investičné zmluvy v rámci EÚ. Ako už Európska komisia viackrát uviedla, tieto zmluvy sú nezákonné, pretože sa prekrývajú s pravidlami EÚ týkajúcimi sa jednotného trhu a vedú k diskriminácii investorov z EÚ.

V oznámení EK sa objasňuje, že:
Voľný pohyb kapitálu, služieb, tovaru a pracovníkov na jednotnom trhu EÚ sú základné slobody jednotlivcov EÚ.
Rozhodcovské konanie medzi členským štátom a investorom z iného členského štátu nie je zlučiteľné s právom EÚ, a to ani prostredníctvom „bilaterálnych investičných zmlúv v rámci EÚ“ .
Právo únie zároveň umožňuje reguláciu trhov na presadzovanie takých legitímnych verejných záujmov, ako je verejná bezpečnosť, verejné zdravie, sociálne práva, ochrana spotrebiteľa alebo životného prostredia, čo môže mať negatívne dôsledky na investorov.

Ochranu práv investorov z EÚ garantujú vnútroštátne súdy a Súdny dvor Európskej únie, ako aj Európska komisia, a to najmä prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti.