pondelok 2. júla 2018

Môj kolega robot: Hrozba či príležitosť?

Júnové stretnutie diskusnej platformy Industry4UM hovorilo o otázkach človeka v transformujúcom sa prostredí výroby. Otvorilo celú škálu problémov spojených s témou.

Oproti dnešnému pracovníkovi, ktorý obsluhuje stroje priamo vo výrobe, prácou na jednom procese v čase, má manuálne zručnosti a je špecializovaný na vybrané činnosti, napr. zváranie, obrábanie, pracovník 4.0 už nepracuje priamo na linke, monitoruje, stará sa o robotov a procesy, simultánne pracuje na viacerých procesoch. Je podporou procesov, ovláda IT prostredie, udržiava zariadenia a vykonáva štatistické a analytické činnosti. Podľa celosvetových analýz je dnes v priemysle nainštalovaných 2 mil. priemyselných robotov. Na Slovensku majú najvyššie zastúpenie hlavne vo finalizačných továrňach automobiliek. „Samotné pridávanie robotov generuje celosvetovo štyri desatiny HDP ročne. Treba si však uvedomiť, že nehovoríme o nahradení ľudí „kus za kus. Firma by mala pracovať s tým čo ľudia vedia, než s tým koľko ich je“, uviedol Martin Jesný.
 
Podľa odborníkov bude dôsledkom transformácie plošná zmena paradigmy v otázkach práce a štruktúry povolaní. Očakáva sa absolútny prepad ľudí vo výrobe. Tí sa presunú do aktivít s pridanou hodnotou, do kreatívnych pozícií, či pozícií náročnejších na zručnosti, napríklad do servisných, školiacich a poradenských. Dynamiku zmien potvrdzuje aj prieskum McKinsey, podľa ktorého až 60% zamestnaní má najmenej 30% pracovných činností, ktoré by mohli byť automatizované. Do tohto obdobia by automatizácia mohla presunúť 400 - 800 mil. pracovníkov na iné pracovné pozície a až 14% pracovnej sily vo svete by malo prejsť v rámci zmeny svojej profesie preškolením.
 
Vzdelávací systém zatiaľ potreby priemyslu nereflektuje dostatočne, čím sa prehlbuje disproporcia v naliehavých potrebách praxe na jednej strane a možnostiach pracovného trhu na strane druhej. Podľa McKinsey až 65% detí nastupujúcich v týchto rokoch do základných škôl skončí v povolaní, ktoré dnes ešte neexistujú. Súčasne až 8 až 9% z dopytu po pracovnej sile v roku 2030 bude v nových typoch povolaní, aké predtým neexistovali. Rýchlosť pokroku spôsobuje, že odbornosť dokáže rýchlo zostarnúť. Doteraz vzdelanie pripravovalo kariéru v jednom odbore. To už však nebude stačiť. Je potrebné celoživotné a flexibilné vzdelávanie pre potreby trhu. Firmy sú už dnes nútené postarať sa o zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov. Nie sú to systémové kroky, ale z veľkej časti suplujúce chýbajúci funkčný vzdelávací systém pre potreby praxe.