piatok 6. júla 2018

SR: O kybernetickej bezpečnosti
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe.

Hlavným cieľom národného systému riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky CSIRT) na národnej úrovni. Národný projekt je zameraný na plnenie Špecifického cieľa 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti, ktorý prebieha v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť.
   
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe možno zasielať do 9. júla 2018 prostredníctvom formulára (xls) na adresu pgk@vicepremier.gov.sk. Štúdia je zverejnená na http://www.vicepremier.sk/index.php/verejne-pripomienkovanie-studie-u skutocnitelnosti-k-projektu-narodny-system-riadenia-incidentov-kybernetickej-bezpecnosti-vo-verejnej-sprave/.