pondelok 2. júla 2018

Trend: Záujem o dlhopisy rastie


Záujem investorov o dlhopisy sa za posledné tri roky takmer strojnásobil. Krivka záujmu má stúpať aj naďalej. 
 
Okrem rastúcej ekonomiky majú významný podiel na oživení trhu s dlhopismi legislatívne zmeny. Medzi tie zásadnejšie patrí novela zákona o dlhopisoch z roku 2014, ktorej súčasťou boli aj zmeny úpravy emisných podmienok. Druhou dôležitou zmenou bola novela zákona o bankách, kde hypotekárne záložné listy boli nahradené krytými dlhopismi. Dôležité bolo aj zadefinovanie kódu LEI v našom právnom poriadku.

Zo štatistík centrálneho depozitára vyplýva, že významne rastie najmä podiel podnikových dlhopisov. „Za posledné tri roky sa počet vydaných emisií podnikových dlhopisov zvýšil trojnásobne. Z celkového počtu dlhových emisií tvoria až 68 %“, konštatuje Martin Wiedermann. Zvýšený záujem sa eviduje aj pri zabezpečených dlhopisoch. Z pohľadu objemu vydaných emisií sú dominantné štátne dlhopisy. V roku 2017 tvorili až 88% z celkového objemu vydaných dlhopisov. Pri vylúčení štátnych dlhopisov zo štatistík sú na vedúcich priečkach z pohľadu objemu podnikové dlhopisy (54%) a zabezpečené dlhopisy (40%). S predpokladaným nárastom ekonomiky a rozvojom podnikateľských aktivít najmä v oblasti automotive môže vzniknúť u podnikov dopyt po finančných nástrojoch ako spôsobu financovania rozšírenia ich kapacít. Banky totiž zvyčajne pri poskytnutí úveru vyžadujú od žiadateľa určité percento vlastných zdrojov. Preto financovanie prostredníctvom vydania podnikových dlhopisov, kde nie je potrebná finančná spoluúčasť emitenta, môže byť zaujímavým alternatívnym spôsobom získania finančných prostriedkov na rozvoj. Ďalším impulzom na rozvoj trhu v oblasti dlhopisov vydávaných bankami je zavedenie krytých dlhopisov, ktoré majú nahradiť hypotekárne záložné listy.
 
Je potrebné naďalej zlepšovať investičné prostredie kapitálového trhu na Slovensku. Veľkú úlohu tu zohráva legislatívna úprava. Viacero zaujímavých návrhov ponúka Nasdaq Island,  napríklad zníženie daní pre fyzické osoby, ktoré investujú do cenných papierov. Dôležité sú aj vzorové obchodné podmienky pre dlhopisy. Tie by zjednodušili vstup spoločnosti na trh a kótovanie. Ide v podstate o štandardizovaný text pre rôzne dojednania, ktoré sa vzťahujú na dlhopisy; modelové obchodné podmienky by boli ako menu, z ktorého si emitenti vyberú podmienky a dojednania vhodné pre ich potreby.