piatok 10. augusta 2018

Výzva: Mimoprodukčné funkcie lesov

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podporí obhospodarovateľov lesov, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov. Finančný príspevok môžu získať tí, čo uplatňujú prírode blízke, maloplošné alebo tzv. výberkové spôsoby hospodárenia. 
      
Podpora sa poskytne obhospodarovateľovi lesa, ak v lesných porastoch vykonal podľa programu starostlivosti o lesy výchovu lesa prečistkami alebo výchovu lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo hospodáril prírode blízkym spôsobom prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu, alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty.

Finančný príspevok je určený obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch, ktorých celková výmera je najmenej 5 hektárov (ha). Podpora sa v roku 2018 poskytne na lesné porasty vedené v programe starostlivosti o lesy, ktorých platnosť skončila v roku 2017, a/alebo prvá polovica platnosti skončila v roku 2017. Príspevok sa poskytuje v rámci schémy tzv. de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi nepresiahne 200.000 eur za príslušný fiškálny rok a predchádzajúce dva fiškálne roky (počas akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov).

Pôdohospodárska platobná agentúra už spustila výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Všetky potrebné dokumenty, vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na jej webovom sídle apa.sk. Termín uzávierky je 31. august 2018.