štvrtok 9. augusta 2018

Výzva: Národný projekt vodnej dopravy


Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-30-NP na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 153.000 eur.

Prioritná os č. 4, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na infraštruktúru vodnej dopravy v jednotnom európskom dopravnom priestore. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.