streda 17. októbra 2018

SR: Operátorom sa otvárajú možnosti na skvalitňovanie služieb aj na znižovanie cien


Na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb klesli mobilným operátorom a menším telekomunikačným operátorom náklady za to, že ich účastníci volajú zákazníkom iných fixných sietí. Konkrétne klesli tzv. prepojovacie poplatky do fixných sietí o cca 20%.

Úrad právoplatnými rozhodnutiami určil spoločnosti ANTIK Telecom, BENESTRA, DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A., IPfon, O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom, Slovanet, SWAN, UPC BROADBAND SLOVAKIA, VM Telecom, VNET , Železnice Slovenskej republiky (ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava) za významný podnik na relevantnom trhu č. 1 a uložil im povinnosti, ktoré majú podporiť súťaž a rozvoj trhu: povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia, povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia a povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia. Úrad okrem týchto povinností uložil aj povinnosť od 1.9.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového volania vo svojej verejnej telefónnej sieti (tzv. prepojovací poplatok) v pevnom umiestnení cenu vo výške maximálne 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
      
Cena za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoreticky efektívneho operátora, stanovil úrad využitím vzostupného nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov - Bottom up Long Run Incremental Cost pure. Pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie prihliadal úrad na Odporúčanie Európskej komisie o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ (2009/396/ES) a na vysvetľujúce memorandum k odporúčaniu. Relevantný trh č. 1 je definovaný ako veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení.