streda 17. októbra 2018

e-Government: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR rozširuje elektronické služby


Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) zahŕňajú 15 elektronických služieb na poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností o vlastníkoch, nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam, číselníkov a súpisov nehnuteľností a účastníkov právnych vzťahov.

V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia Úrad geodézie, kartografie a katastra SR umožňuje napr. získavať podklady pre geometrické plány, kontrolu elektronických podkladov aj kvality výmery parcely v súbore popisných informácií. Služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je určená registrovaným používateľom, ktorými môžu byť občania aj firmy a inštitúcie. V overovacej prevádzke umožňuje notifikáciu pre používateľa v prípade zmien vo vybraných údajoch katastra počas zvoleného časového obdobia. Prínosom je zvýšenie ochrany práv k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri.
 Podľa štatistických informácií úradu bolo v roku 2017 poskytnutých viac ako 57.000 informácií elektronickými prostriedkami. Napríklad notári využili možnosti elektronických služieb a súčinnosť systémov až v tretine podaní.

Koncom roka 2018 sa plánuje overovacia prevádzka ďalších elektronických služieb, akými sú podania žiadosti o poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, podania návrhu na doplnenie údajov a žiadosti na poskytnutie údajov z pozemkovej knihy, informácie z  elektronického registratúrneho strediska a poskytnutie dokumentu z  elektronického registratúrneho strediska. Na základe elektronických služieb bude možné sledovať priebeh overovania výsledkov geodetických prác a stav katastrálneho konania v katastri nehnuteľností. Elektronické služby katastra nehnuteľností budú nasadené v 72 katastrálnych odboroch okresných úradov a troch detašovaných pracoviskách.

Predmetom spravovania katastra nehnuteľností je takmer 8 miliónov pozemkov C a rovnaký počet pozemkov E, vyše 2,3 milióna stavieb so súpisným číslom, pričom kataster registruje takmer 4,5 milióna listov vlastníctva. Informačný systém katastra nehnuteľností je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra a je jedným z  najväčších štátnych informačných systémov.