pondelok 15. októbra 2018

SR: Pozemkové úpravy

Pozemkové vzťahy na Slovensku sú mimoriadne komplikované. Prevláda rozdrobenosť a nejasnosť vlastníckych a užívateľských vzťahov. Pozemkové úpravy by mali priniesť poriadok, kratšie lehoty konaní aj ušetriť financie. 
     
Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel. Systémovým riešením sú pozemkové úpravy, ktoré však prebiehali len veľmi pomaly. Podľa ministerstva pôdohospodárstva možno z kapacitných dôvodov začať proces sceľovania v 120 katastrálnych územiach ročne, čo znamená, že by celý proces trval približne 30 rokov. Už za desať rokov by však bolo vidieť veľký efekt na celom Slovensku. Dôležité je však zabezpečiť stabilný prísun financií, ktorý na 30 rokov odhaduje na úrovni 800 až 850 miliónov. Ministerstvo už vyhlásilo verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor na vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur.

Ministerka tiež avizovala aktualizáciu Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva. Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

Pozemkové úpravy v číslach
      Počet vlastníckych parciel: 8,4 mil.
      Počet evidovaných vlastníkov pozemkov: 4,4 mil.
      Počet spoluvlastníckych vzťahov: 100,7 mil.
      Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu: 11,93
      Priemerný počet parciel na 1 vlastníka: 22,74

„Komplexné“ pozemkové úpravy
       počet ukončených: 418
       počet prebiehajúcich: 18
       počet ukončených prípravných konaní: 290
       počet prebiehajúcich prípravných konaní: 58

Jednoduché pozemkové úpravy
      počet ukončených: 91
      počet prebiehajúcich: 126
      počet ukončených prípravných konaní: 26
      počet prebiehajúcich prípravných konaní: 89