štvrtok 18. októbra 2018

SR: Od 1. januára 2019 sa zmení výška úrazových dávok


Sociálna poisťovňa upozorňuje, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,6%. Rovnako o 2,6% vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Tieto dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného Štatistickým úradom SR za prvý polrok roku 2018, ktoré je práve 2,6%. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2019 bude 55.992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55.992,30 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27.996,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2.800,30 eura. Na hodnotu 2.800,30 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Najčastejšie vyplácanou dávkou z úrazového poistenia je úrazová renta s priemerným mesačným počtom poberateľov 7.187 (v priemernej výške 312,14 eur). Ďalšou je úrazový príplatok, ktorý priemerne mesačne poberalo 2.702 poistencov (v priemernej výške 161,49 eur).