utorok 9. júla 2019

Dotácie: Pre pacientov so zriedkavými chorobami

Právnické aj fyzické osoby môžu požiadať Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o finančnú podporu pre projekty zamerané na podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami. Najvyššia výška dotácie je 100.000 eur. 

O podmienkach získania dotácií informuje rezort na svojom webe. V rámci realizácie prioritne určených aktivít pre rok 2019 z akčného plánu, rozpracovaného na podmienky rezortu zdravotníctva, ide o podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti – vývoj národného špecializovaného expertízneho pracoviska pre zriedkavé choroby v SR. Snahou je tiež podľa vyjadrenia MZ SR podpora a rozvoj plnohodnotných expertíznych pracovísk, napríklad doplnenia potrebného prístrojového vybavenia či zavedenia nových technológií, ktoré potenciálne budú môcť byť zaradené do európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba. Okrem samotnej žiadosti nesmie pri predkladaní chýbať popis projektu, štruktúrovaný rozpočet a povinné prílohy, akými sú napríklad doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov či čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a ďalšie.
Záujemcovia si môžu predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie do 3. septembra na adresu MZ SR.