pondelok 5. augusta 2019

Výzva: Rozvoj energetických služieb

Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je vyčlenených 5 miliónov eur.  Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) môžu verejnoprávne inštitúcie, napríklad verejné vysoké školy, subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie verejného sektora získať podporu na vypracovanie energetických auditov, ktoré im pomôžu identifikovať opatrenia vhodné na financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb (GES).

Výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb, ktoré umožňujú financovať energeticky efektívne opatrenia z úspor nákladov na energiu, vyhlásila SIEA 2. augusta 2019. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je na tento účel vo výzve týkajúcej sa budov v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja vyčlenených 5 miliónov eur. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 5.000 eur, maximálna 200.000 eur. Nenávratný finančný príspevok môže pokryť maximálne 95 % oprávnených výdavkov na projekt. Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie. Termín prvého hodnotiaceho kola je 31. október 2019, nasledujúce kolá budú uzatvorené v trojmesačných intervaloch.

Podporované sú dva druhy aktivít, a to spracovanie energetických auditov a príprava projektov garantovaných energetických služieb. Všetky žiadosti musia obsahovať prvú z oprávnených aktivít, ktorou je spracovanie účelového energetického auditu. V nich majú audítori navrhnúť úsporné opatrenia a zároveň identifikovať, či sú vhodné na financovanie prostredníctvom GES tak, aby boli splnené požiadavky Eurostatu a projekt GES sa nezapočítaval do verejného dlhu. Praktické odporúčania na posúdenie, či sú splnené požiadavky Eurostatu, budú zverejnené na podstránke národného projektu Odborne o energii v časti určenej pre energetických audítorov. Ak audítor identifikuje opatrenia vhodné na využitie GES, je možné realizovať aj druhú oprávnenú aktivitu, ktorou je príprava projektu GES. V rámci druhej aktivity budú preplatené náklady na prípravu podkladov pre obstaranie energetických úspor a vykonanie jedného verejného obstarávania. Výsledkom v tomto prípade má byť uzavretie zmluvy, respektíve zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Ak má žiadateľ okrem podpory na prvú aktivitu záujem aj o podporu druhej aktivity, prikladá už k žiadosti hotový energetický audit, ktorý odporúčal využitie GES, náklady na jeho zhotovenie budú po kladnom vyjadrení z kontroly verejného obstarávania spätne preplatené. O podporu druhej aktivity nie je možné žiadať samostatne.
 
Na obstaranie auditov sú stanovené maximálne limity nákladov pre každý auditovaný objekt samostatne. Pri budovách je rozhodujúca celková podlahová plocha každej z nich, ktorá je stanovená ako vonkajšie rozmery budovy krát počet podlaží. V budovách do 1.000 m2 je to napríklad maximálne 2.500 eur, pri ploche do 5.000 m2 už 6.600 eur. Pri auditoch viacerých objektov sa limity sčítavajú. Limity na obstaranie druhej aktivity zameranej na prípravy projektu sú stanovené podľa súčtu podlahových plôch všetkých objektov. Napríklad ak je celková podlahová plocha všetkých auditovaných objektov od viac ako 5.000 do 10.000 m2 vrátane, maximálny príspevok je 10.700 eur. Pri verejnom osvetlení sa limity odvíjajú od výšky nákladov za energiu za kalendárny rok pred podaním žiadosti.