štvrtok 31. októbra 2019

EU: Bezpečnostná únia

V najnovšej správe sú zhrnuté iniciatívy Európskej komisie (EK) v kľúčových oblastiach Bezpečnostnej únie vrátane boja proti terorizmu, výmeny informácií, boja proti radikalizácii a kybernetickej bezpečnosti, pričom sa pripomína, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, najmä pokiaľ ide o vykonávanie Bezpečnostných právnych predpisov Európskej únie (EÚ). Komisia tiež odporúča, aby EÚ začala rokovania s Novým Zélandom o výmene osobných údajov s Europolom s cieľom bojovať proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. 

Správa načrtáva pokrok dosiahnutý v prioritných bezpečnostných legislatívnych súboroch, ako aj nedávne iniciatívy prijaté na zabezpečenie bezpečnosti európskych občanov v režime offline aj online. Zameriava sa najmä na:
- Teroristický obsah online - Vzhľadom na neustále ohrozovanie teroristickým obsahom online Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby do konca roku 2019 dosiahli dohodu o navrhovaných právnych predpisoch . Súbežne sa v práci pokračovalo prostredníctvom dobrovoľných partnerstiev. s online platformami, na ktorých sa účastníci internetového fóra EÚ zaviazali k Protokolu o kríze EÚ - mechanizmus rýchlej reakcie na zabránenie šírenia vírusového a teroristického obsahu násilne online.
- Lepšia výmena informácií - členské štáty si vymieňajú viac informácií ako kedykoľvek predtým, najmä vďaka pomoci, ktorú ponúkajú agentúry EÚ, ako napríklad Europol. S cieľom odstrániť zostávajúce informačné medzery a slepé uličky je však nevyhnutné, aby si bezpečnostné informačné systémy EÚ navzájom hovorili. Z tohto dôvodu Komisia stanovila vykonávanie návrhov interoperability do roku 2020 za svoju najvyššiu bezpečnostnú prioritu. Komisia tiež vyzýva Európsky parlament a Radu, aby urýchlene dosiahli dohodu o všetkých prebiehajúcich legislatívnych návrhoch o bezpečnostných informačných systémoch vrátane technického vykonávania ETIAS a posilneného vízového informačného systému.
- Kybernetická bezpečnosť - EÚ výrazne zvýšila svoju kybernetickú odolnosť a v súčasnosti pracuje na zabezpečení kybernetickej bezpečnosti 5G sietí. Po koordinovanom hodnotení rizika na úrovni EÚ by sa členské štáty mali do 31. decembra dohodnúť na súbore nástrojov na zmiernenie opatrení.
- Dezinformácie - EÚ pokračovala vo svojom úsilí bojovať proti dezinformáciám a chránila integritu volieb prostredníctvom samoregulačného Kódexu postupov pri dezinformáciách z októbra 2018. Po podpise signatárov je o rok potrebné, aby sa síce vyvinuli ďalšie úsilie, ale o rok je potrebné urobiť viac. z online platforiem, najmä pokiaľ ide o posilnenie postavenia spotrebiteľov a záväzky týkajúce sa posilnenia výskumnej obce.
- Presadzovanie bezpečnostných zákonov EÚ - Niekoľko kľúčových bezpečnostných zákonov EÚ týkajúcich sa terorizmu a počítačovej kriminality zatiaľ všetky členské štáty úplne nevykonávajú. Patria sem prioritné súbory, ako napríklad výmena údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) a smernica o boji proti terorizmu. Iba 13 členských štátov vykonáva pravidlá EÚ o prísnejšom prístupe k strelným zbraniam a 21 členských štátov musí ešte transponovať pravidlá EÚ proti praniu špinavých peňazí. Okrem toho 23 členských štátov stále neuplatňuje pravidlá EÚ, ktoré kriminalizujú sexuálne zneužívanie detí, a 4 členské štáty nedodržiavajú právne predpisy EÚ o útokoch na informačné systémy. Komisia vyzýva členské štáty, aby bezodkladne prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie úplného vykonávania bezpečnostných zákonov EÚ.
- Spolupráca v oblasti bezpečnosti s krajinami západného Balkánu - Komisia 9. októbra podpísala dohody o boji proti terorizmu s Albánskom a Severnou Macedónskom v nadväznosti na spoločný akčný plán . EÚ 7. októbra podpísala aj dohodu o spolupráci v oblasti správy hraníc medzi Čiernou Horou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Komisia zintenzívnila spoluprácu a výmenu informácií s ostatnými partnerskými krajinami, organizáciami a príslušnými zainteresovanými stranami - kľúč k budovaniu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Odporúča, aby Rada povolila začatie rokovaní o dohode s cieľom umožniť výmenu osobných údajov medzi orgánmi Europolu a novozélandskými orgánmi zodpovednými za boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Zatiaľčo podobné rokovania už prebiehajú s 8 prioritnými krajinami v regióne Blízkeho východu / severnej Afriky (MENA), EK považuje za potrebné začať takéto rokovania s Novým Zélandom a pridať ich do zoznamu prioritných krajín. Táto dohoda by zabezpečila potrebnú ochranu údajov, súkromia, základných práv a slobôd.