streda 30. októbra 2019

EU: Boj proti dezinformáciám

Európska komisia uverejnila prvé výročné sebahodnotiace správy spoločností Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter a 7 európskych obchodných združení, ktoré boli predložené v súlade s Kódexom postupov proti šíreniu dezinformácií. Samoregulačný kódex postupov bol prijatý v októbri 2018 a predstavuje dôležitý pilier akčného plánu proti dezinformáciám.

Hlavné zistenia zo sebahodnotiacich správ
- V porovnaní s októbrom 2018 signatári kódexu postupov poukazujú na zlepšenie transparentnosti. Prebieha užší dialóg s platformami, pokiaľ ide o ich pravidlá zamerané na boj proti dezinformáciám.
- V súvislosti so záväzkami, ktoré komisia monitorovala od januára do mája pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, bol síce zaznamenaný pokrok, ale v správach sa až tak podrobne neopisuje plnenie záväzkov, vďaka ktorým by sa posilnilo postavenie spotrebiteľov a výskumnej obce. Poskytovanie údajov a vyhľadávacích nástrojov je stále sporadické a svojvoľné a nezodpovedá potrebám výskumníkov, ktorí chcú vykonávať nezávislú kontrolu.
- Rozsah činností, ktoré každá platforma podnikla na realizáciu svojich záväzkov, sa výrazne líši. Podobne v členských štátoch pretrvávajú aj rozdiely v presadzovaní pravidiel platforiem, spolupráci so zainteresovanými stranami a citlivosti na volebné súvislosti.
- Správy poskytujú informácie o politikách, ktorými sa kódex vykonáva, vrátane ukazovateľov špecifických pre EÚ. Konzistentnosť a úroveň podrobnosti sú nejednotné. Pokiaľ ide o poskytnuté ukazovatele, ide hlavne o ukazovatele výstupov, napr. počet zrušených účtov.

Komisia stále pracuje na celkovom posúdení účinnosti kódexu postupov. Okrem sebahodnotenia signatárov zohľadní:
- stanovisko skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne služby (ERGA), ako sa uvádza v akčnom pláne proti dezinformáciám,
- hodnotenie, ktoré vykoná nezávislá organizácia; tú si vyberú signatári, ako sa uvádza v kódexe postupov,
posúdenie, ktoré na objednávku komisie vykoná nezávislý konzultant a ktoré sa očakáva začiatkom roka 2020,
- správu o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktorú komisia predloží v nadchádzajúcich mesiacoch.
Na tomto základe Európska komisia začiatkom roka 2020 predloží komplexné posúdenie. Ak by sa preukázalo, že výsledky posúdenia vykonávania kódexu nie sú uspokojivé, môže navrhnúť ďalšie opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy.