štvrtok 9. januára 2020

Bankrot: Rok 2019 bol rokom osobných bankrotov

Rok 2019 môžeme považovať aj za rok osobných bankrotov, nakoľko vlani na Slovensku zbankrotovalo historicky najviac dlžníkov 16.167. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) počet osobných bankrotov v minulom roku v porovnaní s rokom 2018 s 13.848 osobnými bankrotmi medziročne narástol o 16,75 percenta.

Zvýšený nárast záujmu ľudí o osobné bankroty zaznamenalo v roku 2019 aj Centrum právnej pomoci (ďalej CPP), ktoré agendu osobných bankrotov zo zákona zastrešuje. Kým v roku 2018 pracovníci CPP poskytli 106.251 konzultácií o osobných bankrotoch, v minulom roku počet konzultácii medziročne vzrástol o 8,90 percenta na 115.713. Podobne vzrástol aj počet podaných žiadostí na oddlženie – zatiaľčo v roku 2018 CPP na príslušné súdy podalo 15.876 takýchto žiadostí, v roku 2019 ich podalo 16.961, čo je medziročne o 6,83 percenta viac. „Najhlavnejším dôvodom vysokého počtu osobných bankrotov v minulom i predchádzajúcom roku bola vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017 a služby CPP. Aj keď predpokladáme, že aj v roku 2020 bude počet osobných bankrotov naďalej vysoký, pravdepodobne sa v porovnaní s rokom 2019 zníži. Od 1. januára 2020 sa zmenila konkurzná legislatíva, ktorá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu, nakoľko exekúcia musí trvať aspoň jeden rok. Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia tzv. starých exekúcií“, uviedla analytička Ing. Jana Marková.

V roku 2019 tvorili v súhrne najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (30,92 %), za nimi nasledovali tridsiatnici (26,50 %). Z celkového počtu 16.167 osobných bankrotov pripadalo na mužov 9. 568 (59,18 %) a na ženy 6.599 (40,82 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (30,92 %), za nimi nasledovali tridsiatnici (26,50 %). V roku 2019 zbankrotoval v auguste aj jeden nedospelý tínedžer. Medzi 9.568 mužmi malo 3,92 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi 6.599 ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,59 percenta dlžníčok.

Zároveň v roku 2019 súdy vydali 13.664 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 93,54 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani jedno euro z dlhov. Iba 6,46 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov. Zo 16.167 osobných bankrotov si oddlženie formou konkurzu zvolilo 16.073 dlžníkov (99,42 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 94 dlžníkov (0,58 %). V roku 2019 bolo 15.136 (93,62 %) osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 1.031 (6,38 %) zbankrotovaných dlžníkov predstavovali podnikajúce fyzické osoby. Zároveň v roku 2019 súdy vydali 13.664 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 93,54 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 6,46 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

Ako v roku 2018, tak aj v roku 2019 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 3.585, čo z celkového počtu 16.167 osobných bankrotov predstavuje podiel 22,17 %. S výrazným odstupom nasleduje Košický kraj s 2.329 osobnými bankrotmi (podiel 14,41 %), Prešovský kraj s 2.103 osobnými bankrotmi (podiel 13,01 %) a Žilinský kraj s 2.045 osobnými bankrotmi (podiel 12,65 %). Najmenej osobných bankrotov bolo v roku 2019 vyhlásených v Bratislavskom kraji – 1.050 osobných bankrotov, čo predstavuje podiel len 6,49 percenta z ich celkového počtu, a v Trnavskom kraji – 1.182 osobných bankrotov a podiel 7,31 percenta na ich celkovom počte. V medziročnom porovnaní s rokom 2018 počet osobných bankrotov v roku 2019 narástol vo všetkých krajoch, najviac – až o 48,87 percenta v Trnavskom kraji, o 35,68 percenta v Prešovskom kraji. Najmenší medziročný nárast osobných bankrotov bol v Banskobystrickom kraji – len o 1,64 percenta.
Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2019 zbankrotovalo už 38.172 obyvateľov Slovenskej republiky. Podobne v CPP vzrástol aj počet podaných žiadostí na oddlženie – zatiaľčo v roku 2018 CPP na príslušné súdy podalo 15.876 takýchto žiadostí (z toho formou konkurzu 15.669 a splátkovým kalendárom 207), v roku 2019 ich podalo 16.961 (konkurz – 16.780, splátkový kalendár – 181), čo je medziročne o 6,83 percenta viac.