štvrtok 13. februára 2020

EU: Systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie

Európsky parlament ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, akými sú virtuálni asistenti a chatboty. Spotrebitelia by však mali byť pred využitím systémov automatizovaného rozhodovania riadne informovaní o spôsobe ich fungovania. Poučení by mali byť aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či ako skontrolovať alebo opraviť systémom prijaté rozhodnutie. 

Automatizované systémy rozhodovania by podľa poslancov mali využívať iba vysokokvalitné a nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy. Parlament tiež presadzuje, aby sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach. Spotrebitelia by zároveň mali mať možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí, uvádza schválený text. Konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad zdravotníckych, právnických, účtovníckych či bankových, musí vždy niesť človek. Táto zodpovedná osoba však zároveň musí mať možnosť tieto rozhodnutia zmeniť. Parlament tiež požaduje vypracovanie systému hodnotenia rizík pre umelú inteligenciu a automatizované rozhodovanie. Presadzuje aj spoločný prístup EÚ k rozvoju automatizovaných rozhodovacích procesov, ktorý by mal pomôcť pri využívaní ich výhod a zároveň zmierňovať s nimi súvisiace riziká v celej únii.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívnych návrhov, ktoré by v otázkach bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá Európskej únie (EÚ) vzťahujúce sa napríklad na stroje či hračky. Nová právna úprava by mala zaistiť informovanosť spotrebiteľov o spôsoboch používania výrobkov so schopnosťou automatizovaného rozhodovania a výrobcov o ich povinnostiach. Používateľom by zároveň mala zaručiť ochranu pred možnými škodami. Parlament tiež odporúča novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky, ktorá by aktualizovala pojmy ako „škoda“, „výrobok“ a „chyba“ a pravidlá upravujúce dôkazné bremeno. Na základe právnych predpisov EÚ musia obchodníci informovať nakupujúcich o individualizovaní cien tovarov alebo služieb, o ktoré majú záujem, na základe automatizovaného rozhodovania a profilovania spotrebiteľského správania. Parlament v tejto súvislosti vyzval komisiu, aby dodržiavanie týchto predpisov podrobne monitorovala.

Uznesenie tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska. Uznesenie bude zaslané Rade (ministrov) EÚ a Európskej komisii. Exekutíva EÚ by 19. februára mala predstaviť takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.