štvrtok 12. marca 2020

EU: Obehové hospodárstvo

Európska komisia (EK) prijala nový akčný plán obehového hospodárstva s cieľom prostredníctvom opatrení zameraných na celý životný cyklus výrobkov zabezpečiť, aby sa hospodárstvo Európskej únie (EÚ) prispôsobilo ekologickej budúcnosti, posilnila sa konkurencieschopnosť a zároveň chránilo životné prostredie a aby spotrebitelia dostali nové práva.

Akčný plán obehového hospodárstva predstavuje viacero opatrení.
*Komisia navrhne právne predpisy, aby výrobky uvedené na trh EÚ vydržali dlhšie, jednoduchšie sa opätovne použili, opravili a recyklovali a aby sa recyklovaný materiál používal čo najdlhšie namiesto primárnej suroviny. Jednorazové použitie bude obmedzené a zakáže sa ničenie nepredaného tovaru dlhodobej spotreby.
*Posilní sa postavenie spotrebiteľov, ktorí budú mať prístup k spoľahlivým informáciám o oprave a trvanlivosti výrobkov. Spotrebitelia budú využívať skutočné "právo na opravu".
*Komisia sa chce zamerať na odvetvia, ktoré využívajú najviac zdrojov a kde je vysoký potenciál recyklácie. Konkrétne akcie sa budú týkať: sektorov elektroniky a informačných technológií (IKT); batérií a vozidiel; baliaceho materiálu (s obmedzením nadmerného balenia); plastov, s osobitnou pozornosťou pre mikroplasty a biologicky rozložiteľné plasty; textilného priemyslu; stavebníctva a budov a v neposlednom rade aj potravín.
*Celkovo je cieľom nového akčného plánu vyprodukovať menej odpadu v EÚ. Dôraz sa bude klásť na predchádzanie plytvania a premene odpadkov na vysoko kvalitné sekundárne zdroje, z čoho bude ťažiť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami. Komisia preskúma vytvorenie harmonizovaného modelu pre separovaný zber odpadu a označovanie v celej EÚ. V akčnom pláne sa uvádzajú aj opatrenia na minimalizáciu vývozu odpadu z EÚ a na boj proti nelegálnym prepravám odpadovej suroviny.

Podľa odhadov EK obehová ekonomika bude mať čistý pozitívny prínos pre rast HDP a tvorbu pracovných miest. Uplatnenie ambicióznych opatrení obehového hospodárstva v EÚ môže do roku 2030 zvýšiť HDP EÚ o ďalších 0,5 % a vytvoriť okolo 700.000 nových pracovných miest.