streda 19. augusta 2020

SR: Novinky v legislatíve

Od 21. júla t.r. platia na Slovensku nové nariadenia a novely zákonov, ktoré zamestnávateľov odbremeňujú od byrokracie, či dokonca zrušili niektoré sankcie. Prehľad, ktoré to sú konkrétne a aké zmeny priniesli, pripravil pracovný portál Profesia.sk 


  • Zrušenie pokuty do výšky 300 EUR za nenahlásenie voľného pracovného miesta ústrediu práce – Povinnosť nahlasovať každé jedno voľné pracovné miesto ústrediu práce platila od 1. januára 2019 a zámerom bolo získať reálny prehľad o voľných pracovných miestach. 
  • Zrušenie povinnosti nahlasovať zamestnanca zaradeného do 2. kategórie prác – Ide o profesie, pri ktorých nie sú prekročené žiadne limity ohrozujúce zdravie stanovené osobitnými predpismi, ale existuje isté riziko dopadu na zdravie zamestnanca. Takýchto zamestnancov museli zamestnávatelia oznamovať ÚVZ SR každý rok do 15. januára. 
  • Zástupcu pre BoZP musia stanoviť už firmy od 10 zamestnancov – Novela zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nariaďuje povinnosť stanoviť zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. 
  • Zrovnoprávnenie zahraničných pracovníkov vyslaných na Slovensko - Od 30. 7. 2020 platí novela Zákonníka práce, ktorá upravuje práva zahraničných pracovníkov vyslaných na Slovensko. Ich mzdové práva sú tak rovnaké ako práva slovenských zamestnancov a ak budú pôsobiť na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov, budú mať rovnaké práva ako slovenskí zamestnanci v plnom rozsahu. 
  • 5 týždňov dovolenky pre mladých zamestnancov, ktorí sa starajú o dieťa - Zákonník práce §103 odsek 2 hovorí: „Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.“ Podľa Inšpektorátu práce nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia, ktorí sa trvale starajú o dieťa, a teda zabezpečujú jeho výchovu, starajú sa o jeho zdravie a rozvoj bez ohľadu na to, či žijú s dieťaťom v jednej domácnosti. Ak je dieťa v striedavej starostlivosti, nárok na viac dovolenky majú obaja rodičia. Nárok na vyššiu dovolenku majú aj zamestnanci, ktorí majú dieťa v náhradnej a neskôr v pestúnskej starostlivosti. Ak sa zamestnanec začne starať o dieťa v priebehu roka 2020, má nárok na 4 týždne dovolenky a pomernú časť dodatočného 1 týždňa dovolenky. V zákone sa však uvádza minimálna výmera dovolenky, čiže zamestnávateľ môže určiť aj vyššiu výmeru dovolenky.