streda 13. januára 2021

COVID-19: Nežiaduce účinky

Do 11.1.2021 evidoval 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 67 hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcíne na prevenciu ochorenia COVID-19, pričom 5 z nich bolo vyhodnotených ako závažné. Jedno hlásenie uvádzalo pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, dve hlásenia prekolapsový stav, jedno anafylaktickú reakciu a posledné nevoľnosť, potenie a vracanie. Hlásenia súvisiace s alergickými reakciami boli hlásené u osôb, ktoré udávali predchádzajúcu alergickú anamnézu a ich stav sa po podaní korekčnej liečby upravil.

Nezávažné hlásenia zahŕňajú v drvivej väčšine najmä mibolestivosť v mieste vpichu a bolesť ramena či končatiny, do ktorej bola podaná vakcína. Ďalej boli nahlásené nezávažné nežiaduce reakcie ako zvýšená teplota, zimnica, únava, slabosť, bolesť hlavy, svalov a kĺbov a podobne. Takéto nežiaduce reakcie sú zvyčajne mierne a krátkodobé a predstavujú prirodzenú reakciu organizmu na očkovanie. Ani nezávažné nežiaduce účinky sa však nevyskytnú u všetkých očkovaných.

Podozrenia na nežiaduce účinky liekov majú povinnosť hlásiť všetci zdravotnícki pracovníci a držitelia rozhodnutí o registrácii bez ohľadu na ich závažnosť. Ich analýza a monitorovanie tvoria jeden zo spôsobov sledovania bezpečnosti liekov po registrácii. ŠÚKL zbiera hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky liekov (vrátane očkovacích látok) od zdravotníckych pracovníkov aj pacientov na Slovensku, spracováva ich, vyhodnocuje ich súvislosť s liečbou a následne zasiela do Európskej databázy hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov  EudraVigilance. Hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním môžete telefonicky na čísle +421 2 507 01 206, formou elektronického formulára, alebo vyplniť tlačivo a odoslať ho poštou, prípadne mailom na neziaduce.ucinky@sukl.sk.