piatok 14. mája 2021

EU: Nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

Európska komisia prijala ďalší akčný plán Európskej únie (EÚ) Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy – ide o kľúčový cieľ Európskej zelenej dohody a hlavnú tému tohtoročného Zeleného týždňa EÚ. Obsahuje náčrt integrovanej vízie do roku 2050: svet, v ktorom sú úrovne znečisťovania také nízke, že už nepredstavujú hrozbu pre ľudské zdravie ani prírodné ekosystémy. Plán takisto zahŕňa opis krokov potrebných na dosiahnutie tohto stavu, pričom osobitný dôraz kladie na digitálne riešenia. Plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, kde treba vylepšiť vykonávanie, aby sa tieto právne povinnosti spĺňali.

Akčný plán má poslúžiť na dosiahnutie cieľa zdravej planéty pre zdravých ľudí do roku 2050. Zahŕňa čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie pri zdroji do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom, konkrétne:
 • zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,
 • zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,
 • znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,
 • zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
 • znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému hluku z dopravy, o 30 % a
 • výrazne zredukovať mieru vzniku odpadu a o 50 % znížiť objem zvyškového komunálneho odpadu.
Plán zahŕňa náčrt viacerých hlavných iniciatív a opatrení:
 • užšie zladenie noriem kvality ovzdušia s aktuálnymi odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
 • preskúmanie noriem kvality vôd vrátane riek a morí EÚ,
 • zníženie miery znečistenia pôdy a podpora jej revitalizácie,
 • preskúmanie väčšiny právnych predpisov EÚ o odpade s cieľom prispôsobiť ich podľa zásad čistého a obehového hospodárstva,
 • podpora nulového znečisťovania pri výrobe a spotrebe,
 • predstavenie hodnotiacej tabuľky ekologickej výkonnosti regiónov na podporu nulového znečisťovania v nich,
 • zníženie miery zdravotných znevýhodnení v dôsledku nepomerného podielu škodlivých účinkov na zdravie, ktorému v súčasnosti čelia najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva,
 • obmedzenie vývozu škodlivých a toxických výrobkov a odpadu do tretích krajín v snahe zmenšiť externú ekologickú stopu EÚ,
 • zavedenie tzv. živých laboratórií zameraných na zelené digitálne a inteligentné riešenia pre nulové znečisťovanie,
 • konsolidácia vedomostných centier EÚ zaoberajúcich sa nulovým znečisťovaním a vytvorenie platformy pre zainteresované strany v tejto oblasti,
 • posilnenie presadzovania predpisov o nulovom znečisťovaní v spolupráci s orgánmi životného prostredia a inými orgánmi.
Akčný plán spolu so stratégiou udržateľnosti v oblasti chemikálií prijatou minulý rok slúži na prijímanie konkrétnych krokov v snahe zrealizovať cieľ nulového znečisťovania a netoxického prostredia. Zaradil sa medzi ostatné ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrálnosti, zdravia, biodiverzity a efektívneho využívania zdrojov a vychádza z iniciatív v oblasti energetiky, priemyslu, mobility, potravín, obehového hospodárstva a poľnohospodárstva.