štvrtok 13. mája 2021

EU: Sociálne práva

Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý predložila Európska komisia začiatkom marca, stanovuje konkrétne opatrenia na ďalšie vykonávanie 20 zásad piliera. Navrhujú sa v ňom aj hlavné ciele v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálneho začlenenia na úrovni Európskej únie (EÚ), ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Tento akčný plán má pomôcť Európe zvládnuť transformáciu, ktorú so sebou prináša nový spoločenský, technologický a hospodársky vývoj a sociálno-ekonomické dôsledky pandémie. Zároveň má pomôcť zaručiť, aby sa v rámci dvojakej digitálnej a klimatickej transformácie na nikoho nezabudlo.

Pandémia COVID-19 mala ďalekosiahly a zásadný sociálno-ekonomický vplyv. Spoločná reakcia členských štátov a EÚ prispela k ochrane pracovných miest a živobytia občanov, ako aj k obmedzeniu mnohých negatívnych účinkov pandémie. Nezamestnanosť a nerovnosti však pravdepodobne budú pretrvávať a narastať. Účastníci sociálneho samitu na vysokej úrovni v Porte preto vyzývajú lídrov EÚ, aby nasmerovali zdroje tam, kde sú potrebné najviac. Tvorcovia politík by mali zamerať svoje úsilie na oživenie zamestnanosti a vytváranie kvalitných pracovných miest, na investície do celoživotného vzdelávania, ktoré ľuďom umožní nadobudnúť nové alebo dodatočné zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby uspeli v ekologickej a digitálnej transformácii, a na znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom podpory rovnakých príležitostí pre všetkých.

Tri hlavné ciele do roku 2030 stanovené v akčnom pláne Európskej komisie na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv:
1. zamestnaných by malo byť najmenej 78 % ľudí vo veku 20 – 64 rokov;
2. každoročne by sa na odbornej príprave malo zúčastňovať aspoň 60 % všetkých dospelých;
3. počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí.

Tento záväzok prijali v prvý deň sociálneho samitu v Porte predsedníčka Európskej komisie, predseda Európskeho parlamentu, premiér Portugalska, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ, európski sociálni partneri aj organizácie občianskej spoločnosti. Ďalej sa zaviazali urobiť maximum pre vybudovanie inkluzívnejšej, sociálnejšej Európy. Cieľom je dať do pohybu silné a spravodlivé oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest.