pondelok 19. júla 2021

EU: Nesplnené povinnosti

V pravidelnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nesplnenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. Cieľom je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Aké nedostatky sa vzťahujú na Slovensko?

Právne predpisy EÚ o práve na prístup k obhajcovi
Komisia sa rozhodla zaslať formálnu výzvu šiestim krajinám EÚ: Rakúsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku a Švédsku, za to, že v plnej miere netransponovali smernicu o práve na prístup k obhajcovi (smernica 2013/48/EÚ). Takisto sa rozhodla zaslať Slovensku odôvodnené stanovisko a Bulharsku dodatočné odôvodnené stanovisko. Už v januári 2017 zaslala formálnu výzvu Bulharsku a Slovensku za to, že neoznámili vnútroštátne predpisy, ktorými sa uvedený právny predpis EÚ vykonáva. Slovensko a Bulharsko medzitým oznámili vnútroštátne pravidlá, ktoré však nezabezpečujú vykonanie všetkých ustanovení smernice, najmä pokiaľ ide o informovanie inej dospelej osoby. Komisia sa preto rozhodla zaslať Slovensku odôvodnené stanovisko a Bulharsku dodatočné odôvodnené stanovisko. Členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na odôvodnené stanovisko a prijali potrebné opatrenia. V opačnom prípade Európska komisia postúpi veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Pravidlá EÚ o poskytovaní služieb dátového spojenia
Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanoviská Cypru, Francúzsku, Grécku, Malte, Portugalsku a Slovensku pretože neposkytujú a neprevádzkujú služby dátového spojenia pre všetkých prevádzkovateľov náležite vybavených lietadiel, ktoré lietajú vo vzdušnom priestore, za ktorý zodpovedajú. Toto rozhodnutie nadväzuje na formálne výzvy zaslané 15. mája 2020 a dodatočné formálne výzvy zaslané 18. februára 2021. Podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 29/2009 v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ musí každý členský štát prijať tieto opatrenia, aby určení poskytovatelia letových prevádzkových služieb mohli poskytovať a prevádzkovať tieto služby. Komunikácia medzi lietadlom a zemou, ktorá sa prenáša dátovým spojením, dopĺňa hlasovú komunikáciu tradične používanú medzi pilotnou kabínou a strediskami riadenia letovej prevádzky. Zavedenie tejto interoperabilnej technológie v Európe je nevyhnutné na zlepšenie účinnosti komunikácie medzi pilotmi a radiacimi letovej prevádzky, čím sa zvýši kapacita riadenia letovej prevádzky. Lehota, ktorú mali prevádzkovatelia na zavedenie služieb dátového spojenia, uplynula a nedostatočné vybavenie v niektorých kontrolných strediskách účinne bráni prevádzkovateľom lietadiel, ktorí takisto boli povinní zaviesť danú technológiu, využívať služby dátového spojenia. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace, aby prijali potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Smernica o presadzovaní smernice EÚ o vysielaní pracovníkov
Komisia sa rozhodla začať postupy v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnych výziev Belgicku, Bulharsku, Česku, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Írsku, Grécku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku a Fínsku, pretože neuviedli rôzne vnútroštátne ustanovenia do súladu so smernicou o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov (2014/67/EÚ). V smernici o presadzovaní sa vymedzujú najmä administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia, ktoré môžu členské štáty zaviesť na monitorovanie dodržiavania pravidiel o vysielaní pracovníkov, chránia sa práva vysielaných pracovníkov, ako aj oni sami pred odvetnými opatreniami (nepriaznivé zaobchádzanie zo strany zamestnávateľa, ak voči zamestnávateľovi podniknú právne alebo správne kroky v prípade, že ich práva neboli rešpektované), zabezpečuje sa ochrana práv vyslaných pracovníkov v prípadoch subdodávok, ako aj účinné uplatňovanie a výber administratívnych sankcií a pokút vo všetkých členských štátoch EÚ a členským štátom sa ukladá povinnosť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Komisia vedie dialóg s 24 členskými štátmi EÚ, ktoré nesprávne transponovali niektoré alebo všetky uvedené ustanovenia smernice. Členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby prijali potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o zaslaní odôvodnených stanovísk.