piatok 23. júla 2021

EU: Boj proti vírusu

Na podporu naliehavého výskumu koronavírusu a jeho variantov zaradila Európska komisia do užšieho výberu 11 nových projektov v hodnote 120 miliónov eur z programu Horizont Európa, najväčšieho európskeho programu pre výskum a inováciu (2021 – 2027). Financovanie je súčasťou výskumných a inovačných opatrení prijatých na boj proti koronavírusu. Prispieva k celkovej prevencii a zmierňovaniu vplyvov vírusu a jeho variantov v súlade s novým európskym plánom pripravenosti na biologickú obranu Inkubátor HERA.

Jedenásť projektov, ktoré sa dostali do užšieho výberu, zahŕňa 312 výskumných tímov zo 40 krajín vrátane 38 účastníkov z 23 krajín mimo EÚ. Väčšina bude podporovať klinické skúšanie nových liečebných postupov a vakcín, ako aj rozvoj rozsiahlych kohort a sietí v súvislosti s koronavírusom za hranicami Európy, čo umožní prepojenie s európskymi iniciatívami. Ďalšie projekty posilnia a rozšíria prístup k výskumným infraštruktúram, ktoré poskytujú služby, alebo sú potrebné na výmenu údajov, odborných znalostí a výskumných zdrojov medzi výskumníkmi s cieľom umožniť výskum zaoberajúci sa koronavírusom a jeho variantmi. Zahŕňajú už aktívne infraštruktúry, akou je Európska platforma údajov o COVID-19 a príslušné európske výskumné infraštruktúry v oblasti biologických vied.


Úspešné konzorciá budú spolupracovať s ďalšími iniciatívami a projektmi na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a komplementaritu a zabrániť zdvojeniu výskumného úsilia. Prispejú k vytvoreniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý EÚ umožní predvídať budúce pandémie a lepšie ich riešiť.