streda 22. decembra 2021

EU: Odstránenie násilia na ženách

Európska únia potrebuje podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť ešte aspoň 60 rokov, aby dosiahla úplnú rodovú rovnosť. Hodnotenie EÚ v rámci indexu rodovej rovnosti sa od roku 2010 zvýšilo len o 4,9 bodu. Únia dosiahla priemerné hodnotenie na úrovni 68 zo 100 bodov, pričom viac ako tretina členských štátov získala menej ako 60 bodov. Slovensko dostalo iba 56 bodov zo 100, horšie bodové hodnotenie v rámci EÚ dosiahlo už iba Grécko, Maďarsko a Rumunsko.
 

Poslanci Európskeho parlamentu prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali Európsku úniu a jej členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na podporu práv žien a zníženie nerovností medzi pohlaviami. Rovnaká odmena a rovnaké zaobchádzanie sú základným predpokladom rovnosti práv, ekonomickej nezávislosti a profesionálnej sebarealizácie žien. Poslancov znepokojujú pretrvávajúce rozdiely medzi ženami a mužmi vo výške platov (14,1%) a starobných dôchodkov (29,5%) v EÚ, ako aj pracovná situácia žien, ktorá je často neistá. Členské štáty preto vyzývajú na prijatie praktických opatrení, ktoré by mali zaistiť rovnaký prístup žien na trh práce a k zamestnaniu, rovnakú odmenu a rovnaké práva, ako majú muži. Jedným z takýchto opatrení môže byť sankcionovanie podnikov za nedodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. 

Zákonodarcovia privítali návrh záväzných opatrení týkajúcich sa transparentnosti odmeňovania, ktorý predložila Európska komisia. Zároveň však zdôraznili, že samotná transparentnosť odmeňovania na riešenie hlboko zakorenených rodových nerovností stačiť nebude. Každý bez ohľadu na pohlavie má mať právo na prácu a na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Europarlament preto vyzval úniu a jej členské štáty, aby ďalej podporovali nárok na materskú a otcovskú dovolenku tým, že skvalitnia poskytovanie rovnakej a plne platenej dovolenky. Poslanci tiež požadujú flexibilné pracovné podmienky po materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke, ako aj viac investícií do kvalitných a miestnych služieb starostlivosti o deti.

Pandémia a s ňou spojený zákaz vychádzania viedli k nárastu násilia páchaného na ženách, parlament sa preto na členské štáty obrátil aj s požiadavkou, aby prijali všetky potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia identifikáciu a stíhanie páchateľov zo strany polície. Poslanci tiež presadzujú osobitné programy na ochranu a monitorovanie obetí domáceho násilia a opatrenia na zlepšenie prístupu obetí k spravodlivosti a v prípade potreby aj k útulkom. Predložený text tiež opätovne vyzýva Bulharsko, Česko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). V tejto oblasti tiež požaduje prijatie komplexnej legislatívy na úrovni EÚ. Uznesenie pripomína, že prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je základným právom, ktoré nemožno za žiadnych okolností obmedziť ani odňať. Poslanci zdôrazňujú, že porušovanie tohto práva vrátane odopretia bezpečnej a zákonnej starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva je formou násilia na ženách a dievčatách. Parlament preto vyzval Európsku komisiu a členské štáty, aby intenzívnejšie podporovali obhajcov ľudských práv, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácie občianskej spoločnosti, ktorí pôsobia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a súvisiacich práv.