streda 22. decembra 2021

Výzva: 170 miliónov eur pre potravinárov

Prostriedky z výzvy na podporu investícií sú určené pre malé, stredne veľké aj veľké potravinárske podniky na Slovensku. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Žiadatelia budú môcť predkladať svoje žiadosti elektronickou formou od 14.1.2022 a výzva bude otvorená do 31.3.2022 prostredníctvom bezplatnej aplikácie JOSEPHINE. Na zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní sú pripravené jednotné šablóny a videomanuály, ktoré budú k dispozícii pre žiadateľov po registrácii v aplikácii podľa informácií uvedených vo výzve. Výzva bude zverejnená na webstránke PPA. Formálnu asistenciu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude poskytovať Agentúra pre rozvoj vidieka (www.arvi.sk).

Od januára 2022 sa menia podmienky regionálnej a minimálnej štátnej pomoci v rámci Európskej únie. Aj pre túto výzvu to znamená, že predovšetkým malé a stredné podniky v menej rozvinutých regiónoch dostanú v závislosti od regiónu a zdroja (EPFRV, EURI) o 5 až 10 % intenzívnejšiu pomoc z Programu rozvoja vidieka. Výzva podporí napríklad investície do rekonštrukcie stavieb a infraštruktúry, do rozširovania technologických kapacít a modernizácie zariadení, strojov a prístrojov, do vývoja technológií a zavádzania inovácií, do energetických úspor, eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu, do čistiarní odpadových vôd, ako i do ďalších aktivít súvisiacich so spracovaním, skladovaním, odbytom vrátane nákupu a využívania chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných typov automobilov, aj do podnikových a mobilných predajní. 

Prostriedky z výzvy Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov pochádzajú zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EURI, t. j. Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19. Výzva v podobnej finančnej alokácii bola naposledy vyhlásená v roku 2015 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.