utorok 21. decembra 2021

EU: Vyše 1 miliarda EUR na pripojiteľnosť

Prvý pracovný program časti Nástroja na prepájanie Európy zameranej na digitalizáciu (NPE – Digitalizácia) vymedzuje na tri roky rozsah a ciele opatrení s podporou Európskej únie potrebných na zlepšenie európskych infraštruktúr digitálnej pripojiteľnosti. Na tieto opatrenia sa formou financovania poskytne viac než 1 miliarda EUR (2021 – 2023).

Podporou verejných a súkromných investícií prispeje NPE – Digitalizácia k projektom spoločného záujmu EÚ v oblasti pripojiteľnosti a zavádzaniu bezpečnej, zabezpečenej a udržateľnej vysokovýkonnej infraštruktúry vrátane gigabitových a 5G sietí v celej únii. Zlepšenie európskej infraštruktúry pripojiteľnosti bude mať zásadný vplyv na dosiahnutie digitálnej transformácie Európy, ako sa uvádza v programe Cesta k digitálnemu desaťročiu, a zaistenie gigabitovej pripojiteľnosti pre všetky domácnosti v EÚ a 5G pokrytia vo všetkých obývaných oblastiach do roku 2030. Program financovania z Nástroja na prepájanie Európy takisto posilní siete pripojiteľnosti, a to podporou nových alebo zlepšením existujúcich chrbticových infraštruktúr v EÚ a s tretími krajinami. Je to nevyhnutné na prepojenie digitálnych kapacít, akými sú cloud, dáta a výpočtová kapacita, ktoré sú v súlade s ambíciou EÚ zameranou na zachovanie digitálnej suverenity.

Očakáva sa, že NPE – Digitalizácia podporí tieto kľúčové opatrenia:
  • Zavádzanie infraštruktúr 5G v Európe, najmä 5G pokrytie pozdĺž cezhraničných koridorov a 5G pre inteligentné komunity.
  • Zavádzanie nových alebo výrazná modernizácia existujúcich chrbticových sietí vrátane cloudových federácií, ultrabezpečných kvantových komunikačných infraštruktúr a podmorských káblov s cieľom zlepšiť výkon sietí elektronickej komunikácie v členských štátoch a medzi nimi a medzi úniou a tretími krajinami.
  • Implementácia infraštruktúry digitálnej pripojiteľnosti súvisiacej s cezhraničnými projektmi v oblasti dopravy alebo energetiky a/alebo podpora prevádzkových digitálnych platforiem priamo spojených s dopravnou alebo energetickou infraštruktúrou.
Prvé výzvy týkajúce sa Nástroja na prepájanie Európy – Digitalizácia sa začnú začiatkom januára 2022. Zainteresované strany sa krátko po rozbehnutí výziev budú môcť zúčastniť aj na „informačnom dni“, aby sa dozvedeli viac o prioritách a hlavných aspektoch výziev, ako aj o procese hodnotenia a udeľovania grantov.