pondelok 30. mája 2022

EU: Správa o Schengene

Správa o stave Schengenu za rok 2022 je východiskovým bodom nového výročného schengenského cyklu. Tento proces je súčasťou novej správy schengenského priestoru, ktorou sa posilňuje účasť všetkých zúčastnených strán na monitorovaní fungovania schengenského priestoru a následných potrebných opatreniach. 

V správe sa stanovuje zoznam prioritných opatrení na roky 2022 – 2023, ktoré sa majú riešiť na vnútroštátnej aj európskej úrovni,  napríklad:
  • zavedenie novej IT architektúry a interoperability pre riadenie hraníc,
  • plné využívanie nástrojov cezhraničnej spolupráce,
  • zabezpečenie systematických kontrol všetkých cestujúcich na vonkajších hraniciach,
  • zabezpečenie toho, aby agentúra Frontex v plnej miere dosiahla potenciál svojho mandátu,
  • zrušenie všetkých dlhotrvajúcich kontrol na vnútorných hraniciach a
  • prijatie revidovaného Kódexu schengenských hraníc.
Správa takisto pripomína význam dobudovania schengenského priestoru a vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutia, ktoré umožnia Chorvátsku, ako aj Rumunsku a Bulharsku formálne sa stať súčasťou Schengenu, keďže splnili všetky kritériá. To isté sa bude vzťahovať – po úspešnom ukončení procesu schengenského hodnotenia – aj na Cyprus. Uvádzajú sa tu tiež priority vyplývajúce zo schengenských hodnotení. Schengenské hodnotenia sa v súčasnosti vzťahujú na riadenie vonkajších hraníc, policajnú spoluprácu, oblasť návratu, Schengenský informačný systém, vízovú politiku a ochranu údajov. Ďalšie úsilie je potrebné vynaložiť najmä v oblasti návratu a Schengenského informačného systému. V priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach je však skutočne nevyhnutná pevná policajná spolupráca medzi členskými štátmi spolu s účinným vykonávaním rozsiahlych informačných systémov, najmä Schengenského informačného systému, ako aj účinná politika v oblasti návratu a spoločná vízová politika.

Zároveň so správou Európska komisia konzultuje s inštitúciami  budúcu viacročnú strategickú politiku európskeho integrovaného riadenia hraníc a predkladá správu o vykonávaní povinnosti členských štátov uskutočňovať systematické kontroly na vonkajších hraniciach EÚ.