štvrtok 2. júna 2022

EU: Korporátna daň

Poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh Európskej komisie, ktorým sa vykonáva medzinárodná dohoda o globálnej minimálnej sadzbe korporátnej dane vo výške 15 %. V texte správy schválili kľúčové prvky návrhu komisie, najmä dodržanie navrhovaného harmonogramu a lehoty zavedenia do 31. decembra 2022 s cieľom zaistiť čo najskoršie uplatňovanie dohody.

Poslanci Európskeho parlamentu však v návrhu Európskej komisie tiež vykonali zmeny. Zaviedli doložku o preskúmaní, v ktorej sa stanovuje revízia ročnej hranice príjmov. Pri jej prekročení by nadnárodná spoločnosť podliehala minimálnej sadzbe dane. Poslanci tiež žiadajú posúdiť vplyv dohody na rozvojové krajiny. Snahou poslancov bolo zúžiť výnimky navrhované komisiou a obmedziť tak možnosť zneužitia pravidiel. Na tento účel zavádzajú osobitný článok obsahujúci pravidlá na boj proti schémam vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Správa, ktorá predstavuje stanovisko parlamentu, sa teraz predloží Rade, ktorá musí jednomyseľne prijať konečné znenie. Cieľom smernice je transponovať do práva Európskej únie reformu pravidiel medzinárodného zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré schválila OECD/G20 v decembri 2021. Cieľom tejto globálnej dohody je zaviesť minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 % pre veľké nadnárodné spoločnosti. Dohoda predstavuje významný krok smerom k účinnému a spravodlivému systému zdaňovania ziskov.