streda 1. júna 2022

EU: Znižovanie emisií

Európska únia chce dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a tento cieľ spolu s priebežným cieľom znížiť emisie o 55 % do roku 2030 sú stanovené v európskom klimatickom zákone. Zároveň spustila rôzne iniciatívy na dosiahnutie klimatických cieľov, jednou z nich je nariadenie o spoločnom úsilí, ktoré sa aktualizuje v rámci legislatívneho balíka Fit for 55.

V nariadení o spoločnom úsilí sa stanovujú záväzné ciele na zníženie emisií skleníkových plynov pre každú členskú krajinu v sektoroch, na ktoré sa nevzťahuje systém obchodovania s emisiami, akými sú doprava, poľnohospodárstvo, budovy a odpadové hospodárstvo. Tvoria väčšinu skleníkových plynov v EÚ (približne 60 % celkových emisií EÚ). V nariadení sa stanovujú záväzné ročné ciele emisií skleníkových plynov pre krajiny na obdobie rokov 2021 - 2030, ako aj pravidlá určovania ročných emisných kvót a spôsob hodnotenia pokroku. Súčasný cieľ zníženia emisií je 29 % do roku 2030. V rámci zvýšených ambícií v rámci Európskej zelenej dohody by sa tento cieľ mal v budúcnosti revidovať smerom nahor. Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie 17. mája podporil zvýšenie cieľa na 40 % do roku 2030.

Keďže kapacita na znižovanie emisií sa v jednotlivých členských štátoch líši, zohľadňuje sa to tak, že sa ciele zakladajú na hrubom domácom produkte jednotlivých krajín. Rozdiely v navrhované cieľoch do roku 2030 by sa pohybovali v rozmedzí od -10 % do -50 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005 a boli by v súlade so všeobecným cieľom EÚ znížiť emisie o 40 %.

Krajina

Predchádzajúci cieľ pre 2030 vzhľadom na rok 2005

Nový cieľ pre rok 2030 v porovnaní s rokom 2005 (podľa návrhu komisie)

Luxembursko

- 40 %

- 50 %

Švédsko

- 40 %

- 50 %

Dánsko

- 39 %

- 50 %

Fínsko

- 39 %

- 50 %

Nemecko

- 38 %

- 50 %

Francúzsko

- 37 %

- 47,5 %

Holandsko

- 36 %

- 48 %

Rakúsko

- 36 %

- 48 %

Belgicko

- 35 %

- 47 %

Taliansko

- 33 %

- 43,7 %

Írsko

- 30 %

- 42 %

Španielsko

- 26 %

- 37,7 %

Cyprus

- 24 %

- 32 %

Malta

- 19 %

- 19 %

Portugalsko

- 17 %

- 28,7 %

Grécko

- 16 %

- 22,7 %

Slovinsko

- 15 %

- 27 %

Česko

- 14 %

- 26 %

Estónsko

- 13 %

- 24 %

Slovensko

- 12 %

 -22,7 %

Litva

- 9 %

- 21 %

Poľsko

- 7 %

- 17,7 %

Chorvátsko

- 7 %

- 16,7 %

Maďarsko

- 7 %

- 18,7 %

Lotyšsko

- 6 %

- 17 %

Rumunsko

- 2 %

- 12,7 %

Bulharsko

0 %

- 10 %


Pre každú krajinu sa vypracuje stratégia znižovania emisií, aby sa zabezpečilo, že budú emisie znižovať konštantným tempom počas celého obdobia. V súčasnom systéme je však možná určitá flexibilita. Krajiny EÚ si napríklad môžu ročné emisné kvóty medzi sebou z roka na rok uschovať, požičiavať si ich a presúvať. Komisia navrhla vytvoriť dodatočnú rezervu, ktorá by zahŕňala nadbytočné odstraňovanie CO2 krajinami EÚ nad rámec ich cieľov podľa nariadenia o využívaní pôdy a lesnom hospodárstve. Členské štáty, ktoré majú problém dosiahnuť svoje národné ciele zníženia emisií, by mohli čerpať z tejto rezervy za predpokladu, že budú splnené určité podmienky (napríklad EÚ ako celok by mala dosiahnuť svoj klimatický cieľ do roku 2030). Poslanci Výboru pre životné prostredie chcú väčšiu transparentnosť a zodpovednosť za znižovanie emisií v krajinách EÚ, ako aj menšiu flexibilitu pri úschove, požičiavaní alebo prevode kvót. Chcú viac ambícií a tiež zrušiť dodatočnú rezervu, ktorú navrhuje komisia.