streda 17. augusta 2022

SR: Podpora výskumu a vývoja

Inovatívne malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom, môžu nadviazať prostredníctvom programu EUROSTARS3 medzinárodnú spoluprácu. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činností priamo súvisiacich s projektom, napríklad výskumné a vývojové činnosti, demonštračné činnosti, školenia a kurzy, organizačné a administratívne zabezpečenie a pod.

Európske partnerstvo pre inovatívne MSP funguje na základe spolupráce dvoch alebo viacerých medzinárodných partnerov, pričom najmenej jeden z nich je MSP pôsobiaci v oblasti výskumu a inovácií a ten je zároveň lídrom výskumného konzorcia. Cieľom je podpora inovatívnych MSP pri vývoji produktov, procesov a služieb prostredníctvom financovania cezhraničných projektov. Ťažiskovou grantovou schémou v rámci tohto partnerstva bude program EUROSTARS3 pri zavedení inovácií do podnikovej praxe. Najdôležitejším prínosom partnerstva v porovnaní s predchádzajúcim programom EUROSTARS2 je najmä podporná schéma Innowwide, ktorá bude umožňovať získať dodatočné finančné prostriedky na uskutočnenie technických, obchodných, právnych a sociálno-ekonomických aspektov realizovateľnosti podnikateľského zámeru, napríklad uvedenie produktu na medzinárodný trh.

Benefity Európskeho partnerstva pre inovatívne MSP:
- rast inovatívnych malých a stredných podnikov na Slovensku,
- príležitosť pre MSP stať sa súčasťou globálnych hodnotových reťazcov a nových trhov,
- možnosť nadviazania globálnej spolupráce,
- výraznejšie presadenie slovenských MSP na medzinárodnom trhu,
- rozvoj inovatívnych MSP na Slovensku,
- podpora vedy a výskumu v podnikoch na Slovensku.

Slovenská republika je riadnym členom Iniciatívy EUREKA od roku 2000 ako aj súčasťou programov EUROSTARS naprieč ich históriou od roku 2008, ktoré sú zamerané na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj.