utorok 16. augusta 2022

EU: Nové pravidlá na zastavenie odlesňovania

V rámci globálneho boja proti klimatickým zmenám a strate biodiverzity poslanci Európskeho parlamentu požadujú, aby boli na trhu Európskej únie povolené len výrobky bez odlesňovania. Návrh Európskej komisie na nariadenie o výrobkoch bez odlesňovania by spoločnostiam uložil povinnosť overiť (tzv. „due diligence“), či tovar predávaný v EÚ nebol vyrobený na odlesnenej alebo znehodnotenej pôde.

To by spotrebiteľom zabezpečilo, že produkty, ktoré kupujú, neprispievajú k ničeniu lesov mimo EÚ vrátane nenahraditeľných tropických pralesov, a teda znižujú podiel EÚ na zmene klímy a strate biodiverzity na celom svete. Poslanci tiež chcú, aby spoločnosti overili, že tovar je vyrobený v súlade s ľudskými právami chránenými medzinárodným právom a právami domorodých obyvateľov, ako aj príslušnými zákonmi a normami v krajine, kde sa produkty vyrábajú. Návrh Európskej komisie sa týkal hovädzieho dobytka, kakaa, kávy, palmového oleja, sóje a dreva vrátane produktov, ktoré obsahujú tieto komodity, boli nimi kŕmené alebo boli z nich vyrobené (ako koža, čokoláda a nábytok). Parlament chcel tiež zahrnúť bravčové mäso, ovce a kozy, hydinu, kukuricu a kaučuk, ako aj drevené uhlie a výrobky z tlačeného papiera a posunúť konečný termín o rok skôr, na 31. december 2019. Komisia by mala najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti vyhodnotiť, či je potrebné rozšíriť pravidlá na ďalší tovar, ako je cukrová trstina, etanol a banské produkty, a do akej miery je to možné. Poslanci tiež chceli, aby sa do jedného roka od nadobudnutia účinnosti vzťahovali aj na iné prírodné ekosystémy, akými sú trávnaté plochy, rašeliniská a mokrade. Finančné inštitúcie mali tiež podliehať dodatočným požiadavkám, aby sa zabezpečilo, že ich činnosť neprispeje k odlesňovaniu.

Spoločnosti umiestňujúce výrobky na trh EÚ by boli povinné vynaložiť náležitú starostlivosť na vyhodnotenie rizík vo svojom dodávateľskom reťazci. Môžu napríklad využívať nástroje satelitného monitorovania, audity v teréne, budovanie kapacít dodávateľov alebo testovanie izotopov na kontrolu pôvodu produktov. Orgány EÚ by mali prístup k relevantným informáciám ako geografické súradnice. Anonymizované údaje by boli dostupné verejnosti. Na základe transparentného hodnotenia by Európska komisia musela do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zaradiť krajiny alebo ich časť do kategórie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Na dovoz z krajín s nízkym rizikom sa bude vzťahovať menej povinností.