piatok 19. augusta 2022

Výzva: Zelená nafta 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila novú výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (Zelená nafta 2022). Cieľom je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu prostredníctvom vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti v termíne od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022. V zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. sú oprávnenými žiadateľmi subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. V rámci podporného opatrenia Zelená nafta 2022 sú podporovaní prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe podľa špecifikácie, ktorá je v prílohe tejto výzvy zverejnená na oficiálnom webe PPA, kde je k dispozícii tiež „Usmernenie k podávaniu žiadosti“ s presným návodom, ako postupovať celým procesom registrácie a podávania žiadosti.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti. Podrobnejšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci PPA, na mailovej adrese zelenanafta@apa.sk ako aj na webstránke apa.sk.