utorok 6. septembra 2022

SR: Mzdy v 2. štvrťroku 2022

Mzdy na Slovensku rástli podľa Štatistického úradu SR vyše 7 % tempom, vysoká inflácia ich však stiahla do najväčšieho reálneho poklesu za 22 rokov. Priemerné hrubé zárobky reálne medziročne klesli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva SR. Vyššie rasty, z veľkej miery kompenzujúce dopady inflácie, sa prejavili v odvetviach s nízkymi zárobkami. Naopak, odvetvia s vysokými mzdami sa dostali do reálneho poklesu približne 10 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 2. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1.291 eur. Po sezónnom očistení priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2022 nominálne vzrástla o 2,4 %. Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd. Po zohľadnení rastu cien (inflácie) mzda na Slovensku medziročne reálne poklesla o 4,5 %. Najvyšší prepad reálnej mzdy na úrovni približne 10 %, pocítili zamestnanci odvetví v hornej časti rebríčka najvyšších priemerných hrubých platov. V odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, ako aj dodávka elektriny, plynu a pary (s priemernou mzdou nad úrovňou 2.100 eur mesačne), zárobky nominálne rástli len minimálne a reálne poklesli približne o 10 %. Z odvetví s takto vysokými zárobkami bol zaznamenaný vyšší nominálny rast len v informáciách a komunikácii (+7,0 %), ale aj ten len spolovice dorovnával dopady inflácie. Vyšší reálny pokles medzi 8 až 10 % bol zaznamenaný aj vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení, zdravotníctve a sociálnej pomoci a vo vzdelávaní.

Súčasne naďalej vo väčšine, celkovo v 11 odvetviach, bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (745 eur), ostatných činnostiach (818 eur) a v stavebníctve (909 eur). Tieto odvetvia však mali dynamické rasty miezd a tak nezaznamenali významný reálny pokles. Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod aj priemysel, zaznamenali vyššie percentuálne medziročné prírastky miezd. V priemysle mzdy stúpli nominálne o 7,7 % na úroveň 1 383 eur, reálny pokles tak predstavoval 4,3 %. V oblasti obchodu mzdy vzrástli v nominále o 10,1 % (na 1 243 eur), čo stlmilo reálny pokles na 2,1 %.

Z územného hľadiska mzdy nad priemerom celého hospodárstva SR boli opäť len v Bratislavskom kraji (1.577 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala priemerná mesačná mzda od 984 eur v Prešovskom do 1.260 eur v Košickom kraji. Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako pred rokom, ale ani v jednom kraji nebol rast dostatočný, aby dorovnal vplyv inflácie. Preto reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska klesla, najviac v Prešovskom kraji (o 6,2 %) a najmenej v Košickom (o 2,8 %).

V súhrne za 1. polrok 2022 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1.252 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, reálna mzda klesla o 2,9 %