pondelok 5. septembra 2022

EU: COVID-19 - príprava na jeseň a zimu

Európska komisia navrhla opatrenia na zabránenie nárastu prípadov COVID-19 v nadchádzajúcej jesennej a zimnej sezóne. Členské štáty vyzýva, aby zaviedli potrebné stratégie a štruktúry vrátane očkovania a sledovania COVID-19 s cieľom rýchlo reagovať na budúce prepuknutia. Hlavným cieľom je zvýšiť využívanie vakcín vrátane upravených a nových vakcín a zabezpečiť, aby boli všetci občania dobre chránení.

Komisia členské štáty najmä nabáda:
  • Zlepšiť príjem vakcíny v rámci základného očkovania a prvej posilňovacej dávky u vhodných jedincov. Toto je obzvlášť dôležité pre skupiny obyvateľstva s vyšším rizikom závažných následkov a pre krajiny s nižšou zaočkovanosťou.
  • Uprednostnite podanie ďalšej posilňovacej dávky špecifickým skupinám populácie, najmä ľuďom vo veku 60 rokov a viac a iným oprávneným jednotlivcom v akomkoľvek veku s rizikom závažného ochorenia.
  • Skombinujte kampane na očkovanie proti COVID-19 a chrípke. Očkovanie sprevádzajte pravidelne aktualizovanou a jasnou komunikáciou založenou na epidemiologickom vývoji, poznatkoch o správaní a vnímaní verejnosti.
  • Zabezpečenie zrozumiteľnej komunikácie s občanmi o výhodách očkovania.
Nad rámec očkovania sa ďalej odporúča dohľad nad respiračnými vírusmi, akými sú chrípka, COVID-19 a ďalšie, je nevyhnutný na lepšie pochopenie toho, ako sa vírus šíri a vyvíja. V závislosti od epidemiologickej situácie zostávajú nefarmaceutické zásahy, napríklad masky na tvár alebo obmedzenie veľkosti zhromaždení, na obmedzenie šírenia vírusu kľúčovou súčasťou nástrojov. Je dôležité, aby všetky členské štáty boli pripravené znovu zaviesť opatrenia v oblasti verejného zdravia založené na jasných prahových hodnotách. Akékoľvek opatrenia realizované v školách by mali byť prispôsobené vzdelávaciemu prostrediu a vekovej skupine a mali by sa udržiavať na minime, aby sa predišlo akémukoľvek narušeniu vzdelávania.

Zdôrazňuje sa tiež význam silných systémov a kapacít zdravotnej starostlivosti vo všetkých členských štátoch. Musí sa zlepšiť pripravenosť zdravotníckych systémov na prepuknutie infekčných chorôb a iné typy šokov. Mali by sa prijať aj ďalšie opatrenia na podporu dobrého duševného zdravia zdravotníckych pracovníkov a celej populácie. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby spojili svoje sily s cieľom zhromaždiť aktuálne dôkazy o stave po COVID a zlepšiť odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov, aby bolo možné lepšie rozpoznať dlhotrvajúce ochorenie COVID, najmä v primárnej starostlivosti.

Pokračujúce snahy o uľahčenie voľného pohybu v EÚ počas pandémie COVID-19 sú naďalej kľúčové, a to pre ľudí aj tovar. V súvislosti s cestovaním z tretích krajín má komisia v úmysle čoskoro navrhnúť revíziu príslušného odporúčania Rady, aby sa zohľadnila zmenená epidemiologická situácia, zvýšená zaočkovanosť na celom svete a vývoj požiadaviek na vstup v členských štátoch. Nakoniec, na ukončenie pandémie je naďalej kľúčové podporovať úsilie v boji proti COVID-19 na celom svete. EÚ bude pokračovať v spolupráci s medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť rýchly vývoj, rozšírenie a spravodlivú distribúciu vakcín na celom svete.