utorok 28. februára 2017

Upozorňujeme: Nákupy dlhopisov
Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) v poslednom období výrazne vzrástla aktivita rôznych subjektov, ktorí verejnosti ponúkajú nákup dlhopisov so zaujímavým výnosom.

Verejne ponúkať cenné papiere, t. j. akcie a dlhopisy, je však možné len po schválení prospektu cenného papiera NBS. Informácie o taktýchto schválených prospektoch cenných papierov sú zverejnené na webovom sídle NBS: Dohľad nad finančným trhom - Verejná ponuka cenných papierov
Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže bez schválenia prospektu cenného papiera ponúkať cenné papiere neverejne len pri splnení podmienok, ktoré ustanovuje  zákon o cenných papieroch, najmä v prípade, ak je určená pre obmedzený okruh osôb (menej ako 150) alebo výlučne kvalifikovaným investorom, alebo ak ide o investíciu minimálne 100.000 EUR na 1 osobu. Takáto neverejná ponuka je spojená s rizikami, preto by sa mali budúci investori vždy vopred uistiť, že všetky informácie o nákupe cenných papierov sú im známe a zodpovedajú ich zámerom, finančným cieľom a možnostiam a ich rizikovému profilu.