streda 1. marca 2017

Bratislava: Nové hnedé kontajnery aj zelené kompostéry
Na území hlavného mesta SR začala distribúcia hnedých kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad. Náklady na zber a odvoz biodpadu zo záhrad sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Každá domácnosť v rodinných domoch, platiteľ miestneho poplatku za komunálne odpady má povinnosť podať žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad a zvoliť si buď hnedý kontajner alebo kompostér. Prvým domácnostiam už začala spoločnosť OLO distribuovať hnedé kontajnery (120l alebo 240l). Zelené kompostéry (400 – 500l, 600 – 700l a 1 000l) majú nasledovať v marci. Distribúcia kontajnerov a kompostérov bude prebiehať 6 dní v týždni, od pondelka do soboty. V prípade záujmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť kontajner alebo kompostér aj priamo v spoločnosti OLO. Je však potrebné sa vopred dohodnúť na termíne a čase prevzatia.

Do hnedých kontajnerov a zelených kompostérov patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. Odvoz bioodpadu z hnedých kontajnerov bude zabezpečovať OLO sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Prvé odvozy sú naplánované po 15.3.2017. Kompost vyrobený v kompostéri sa môže použiť na vlastné účely.