pondelok 27. februára 2017

ÚRSO: Faktúry za elektrinu
Pre všetkých odberateľov na Slovensku zostávajú v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára 2017. V prípade vyúčtovacích faktúr aj za január a február roku 2017 by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, resp. dobropisovať rozdiel v cene.

Ak odberatelia takéto vyúčtovacie faktúry obsahujúce tiež vyúčtovanie reálnej spotreby za január a február 2017 nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na ÚRSO. Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre.

Keďže situácia, ktorá nastala nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, ÚRSO odporúča dodávateľom nasledovné:
- Pri vyúčtovacích faktúrach, ktoré obsahujú mesiace január a február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, resp. dobropisov, ktoré by zohľadnili rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých boli vystavené vyúčtovacie faktúry.

-Pri preddavkových platbách využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidiel trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike č.18/2017 Z. z. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017 v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z. z. a § 46 vyhlášky č.18/2017 Z. z. Cenové konania pre vodu sa ukončia v priebehu tohto týždňa.