štvrtok 27. apríla 2017

Novinka: Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy
Pilotný projekt sa týka podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Úrady vďaka systému „jedenkrát a dosť“ budú využívať dáta z dostupných registrov.

Kým doteraz musel žiadateľ ako povinné prílohy žiadosti o príspevok predkladať viaceré potvrdenia od štátnych orgánov a inštitúcií (napríklad daňového úradu, od všetkých zdravotných poisťovní či Sociálnej poisťovne), po novom budú tieto údaje získavať riadiace orgány priamo z dostupných registrov. Zároveň sa zavádza výlučne elektronické podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľ pripraví žiadosť o príspevok spolu s prílohami elektronicky, žiadosť následne podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom a zašle ju prostredníctvom svojej elektronickej schránky na
slovensko.sk riadiacemu orgánu. Nemusí teda svoju žiadosť tlačiť a zasielať poštou. Právnické osoby ako žiadatelia príspevkov z EŠIF tak získajú ďalšiu možnosť ako môžu aktívne využiť svoju elektronickú schránku a aktivovaný občiansky preukaz s čipom.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje v rámci kontroly jednotlivých výziev nabádať riadiace orgány, aby tiež zaviedli do praxe navrhnuté opatrenia a zjednodušili prípravu žiadostí o NFP pre žiadateľov. Z predbežných analýz sa sumárny ekonomický prínos zavedenia aktuálnej elektronickej výzvy a zrušenia povinnosti predkladať potvrdenia pohybuje na úrovni od 3,5 mil. EUR do 6,7 mil. EUR. Úrad plánuje v blízkej budúcnosti predstaviť aj ďalšie zjednodušenie elektronického podania žiadosti o NFP, a to prostredníctvom integrácie systému ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy. Plánované sú aj zmeny na podporu čerpania, napríklad zjednodušené vykazovanie výdavkov.